Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Hùng

Tên đề tài luận án: Hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:  Trần Văn Hùng

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

HD1: PGS.TS Lê Huy Trí; 

HD2: GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

 1. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án; xác định những vấn đề mới đề tài luận án cần tiếp tục nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện trên phương diện lý luận và thực tiễn hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm.

2. Bổ sung, hoàn thiện lý luận về tội phạm buôn bán hàng cấm và hoạt động trinh sát trong phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm của lực lượng Cảnh sát kinh tế. 

3. Làm rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm buôn bán hàng cấm trên địa bàn thành phố Hà Nội và thực trạng tiến hành hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2008 - 2019. 

4. Dự báo khoa học về tình hình tội phạm và các yếu tố tác động đến hoạt động nghiệp vụ trinh sát trong phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm; đề xuất hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nghiệp vụ trinh sát phòng ngừa tội phạm buôn bán hàng cấm của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT