Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Nam

Tên luận án: Phòng ngừa các tội phạm về hối lộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Trần Văn Nam                        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. GS.TS Nguyễn Đắc Hoan;

                        HD 2. PGS.TS Nguyễn Hải Hưng.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học nghiên cứu có hệ thống, toàn diện hoạt động phòng ngừa các tội phạm về hối lộ theo chức năng của lực lượng CSKT với những điểm mới sau đây:

- Về phương diện lý luận

+ Xây dựng mới khái niệm các tội phạm về hối lộ, hoạt động phòng ngừa các tội phạm về hối lộ của lực lượng CSKT. Xác định đặc điểm hoạt động phòng ngừa các tội phạm về hối lộ của lực lượng CSKT.

+ Luận án đã đánh giá một cách cụ thể về tình hình các tội phạm về hối lộ và kết quả hoạt động phòng ngừa các tội phạm về hối lộ theo chức năng của lực lượng CSKT trong những năm qua.

+ Trên cơ sở những nhận xét, đánh giá và nội dung dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động phòng ngừa, tác giả đã xây dựng một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa các tội phạm về hối lộ theo chức năng của lực lượng CSKT trong thời gian tới.

- Về phương diện thực tiễn

Những chỉ dẫn của luận án là tài liệu giúp cho các ban, ngành chức năng, Công an các địa phương và cán bộ TS thuộc lực lượng CSKT trực tiếp phòng, chống tội phạm tham nhũng nói chung trong đó có các tội phạm về hối lộ nói riêng tham khảo, vận dụng nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT