Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Phúc

Tên luận án: Điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

 Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

 Họ và tên nghiên cứu sinh         Trần Văn Phúc                        Khóa: 21

 Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

  HD 1. PGS.TS Hoàng Trung Thực;

  HD 2. GS.TS Nguyễn Huy Thuật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

 Những đóng góp mới của luận án:

 1. Luận án đã bổ sung, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế như: Khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp lực lượng của Cảnh sát kinh tế trong điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản.

 2. Luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian 10 năm từ 2011 đến hết năm 2020; đánh giá một cách khách quan về hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản của lực lượng Cảnh sát kinh tế, phân tích làm rõ những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong quá trình tổ chức hoạt động điều tra của lực lượng Cảnh sát kinh tế.

 3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo một số vấn đề liên quan đến điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực bất động sản, từ đó đề xuất 07 nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả điều tra của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT