Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Văn Thư

Tên luận án: Công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản tại các tỉnh Đông Bắc Bộ.

Chuyên ngành:  Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm   Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh         Trần Văn Thư                        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

                        HD 1. PGS.TS Đặng Thu Hiền;

                        HD 2. GS.TS Nguyễn Văn Nhật.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã bổ sung, hoàn thiện một số vấn đề lý luận về công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản như: Xây dựng khái niệm lĩnh vực khoáng sản; khái niệm tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực khoáng sản; khái niệm công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản; mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp, phân cấp tiến hành và quan hệ phối hợp của lực lượng Cảnh sát môi trường với các lực lượng khác khi tiến hành công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực khoáng sản.

2. Luận án đã nghiên cứu, phân tích làm rõ tình hình có liên quan và thực trạng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản tại các tỉnh Đông Bắc Bộ trong những năm gần đây; xác định rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại khi lực lượng Cảnh sát môi trường tiến hành công tác điều tra cơ bản trong lĩnh vực khoáng sản và lý giải nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó.

3. Trên cơ sở khảo sát thực tiễn, luận án đưa ra dự báo về một số vấn đề liên quan đến công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản tại các tỉnh Đông Bắc Bộ; từ đó đề ra sáu giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường trong lĩnh vực khoáng sản tại các tỉnh Đông Bắc Bộ trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT