Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Việt Vân

Tên luận án: Hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Việt Vân                  Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS, TS Trần Văn Luyện -  Bộ Công an;
HD2: PGS. TS. Nguyễn Văn Hà - Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động th giám định hình dấu. Qua đó, đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân, điển hình như: khái niệm, đối tượng giám định, đặc điểm, nhiệm vụ và vai trò của hoạt động giám định hình dấu; cơ sở pháp lý, nguyên tắc và điều kiện tiến hành giám định hình dấu; phương pháp, phương tiện giám định hình dấu; trình tự giám định và quan hệ phối hợp trong hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân từ năm 2011 đến năm 2020. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động và những thuận lợi, khó khăn đối với hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định hình dấu của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân trong thời gian tiếp theo.

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biện soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT