Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trần Xuân Thái

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo chức năng của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên: Trần Xuân Thái           Nghiên cứu sinh khoá: 17

Người hướng dẫn khoa học:

- PGS.TS Vũ Xuân Trường

- PGS.TS Phạm Xuân Định

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

Đây là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống và tương đối toàn diện về hoạt động Phòng ngừa tội phạm ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo chức năng của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự. Luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề cơ bản sau:          

1. Đã xây dựng hệ thống những vấn đề lý luận về hoạt động phòng ngừa tội phạm ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo chức năng của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự.

2. Phân tích, làm rõ đặc điểm tội phạm học tội phạm xảy ra ở địa bàn xã các tỉnh Tây Nguyên và thực trạng hoạt động của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự trong phòng ngừa tội phạm; tổng hợp rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

3. Luận án đã dự báo tình hình có liên quan và đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa tội phạm ở địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo chức năng của lực lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự trong thời gian tới.

4. Những kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn tài liệu, giáo trình và học tập trong các trường Công an nhân dân. Kết quả nghiên cứu của luận án còn có thể được Công an các tỉnh Tây Nguyên sử dụng để nâng cao chất lượng hoạt động phòng ngừa tội phạm của lưc lượng Công an xây dựng phong trào và phụ trách xã về an ninh trật tự.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT