Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Đức Dũng

Tên đề tài luận án: Công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại

Chuyên ngành: ̣i phạm học và phòng nga tội phạm;

Mã́ 62.38.01.05;

Họ tên: Trịnh Đức Dũng - Nghiên cứu sinh Khóa: 2014;

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

1. PGS.TS Đỗ Anh Tuấn - Cục Cảnh sát PCTP CNC, Bộ Công an;

2. GS.TS Nguyễn Xuân Lý - Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

1. Lun án đã tp trung nghiên cứu, phân tích mt s công trình khoa học đin hình trong và ngoài nước có liên quan đến công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại. Qua đó, luận án đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại, điển hình như: khái niệm, đặc điểm, cơ sở pháp lý và nội dung công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

3. Lun án đã đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại từ năm 2008 đến năm 2017. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại thiếu sót trong công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

4. Trên cơ s d báo tình hình các yếu t tác động đến công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại, luận án đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác điều tra cơ bản của lực lượng Cảnh sát môi trường về quản lý chất thải nguy hại trong thời gian tới.

Nhng vấn đề rút ra trong lun án có giá tr khoa hc, có th s dng trong quá trình nghiên cu, ging dy, biên son giáo trình, tài liu tham kho trong các trường Công an nhân dân.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT