Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Ngọc Thúy

Tên luận án: Hoạt động thống kê hình sự của Tòa án nhân dân phục vụ phòng ngừa tội phạm.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Ngọc Thúy              Khóa: 2017

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Minh Đức.

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách tương đối toàn diện có hệ thống lý luận và thực tiễn dưới góc độ khoa học thống kê hình sự. Những nội dung sau đây có thể xem là những đóng góp mới về khoa học của luận án:

- Phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về công tác thống kê hình sự của Tòa án nhân dân trong phòng ngừa tội phạm.

- Đánh giá đúng thực trạng, tình hình và những khó khăn, vướng mắc trong công tác thống kê hình sự của Tòa án nhân dân phục vụ phòng ngừa tội phạm trong thời gian qua; phân tích, làm rõ nguyên nhân của thực trạng đó.

- Đề xuất các giải pháp có tính khả thi và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống kê hình sự của Tòa án nhân dân trong thời gian tới nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT