Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Trường Nhơn

Tên luận án: Hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chuyên ngành: Quản lý nhà nước về an ninh, trật tự;                Mã số: 9.86.01.09

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trịnh Trường Nhơn                        Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Lê Văn Tam;                    
HD2: TS Bùi Ngọc Luy.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã hệ thống phân tích, bổ sung, làm rõ được những vấn đề mang tính lý luận về hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy của lực lượng Công an nhân dân trên một địa bàn (cấp tỉnh) cụ thể. 

2. Khảo sát làm rõ thực trạng hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn từ năm 2012 đến năm 2022. 

3. Nêu ra nhận xét, đánh giá về những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót của hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và phân tích nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó. 

4. Dự báo tình hình có liên quan và những vấn đề đặt ra trong thời gian tới nhằm đề xuất hệ thống các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Đà Nẵng phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT