Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trịnh Tuấn Anh

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng.
Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm. Mã số: 62.38.01.05
Họ tên: Trịnh Tuấn Anh                 Nghiên cứu sinh Khoá: 18
Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
1. TS. Ngô Thái Lan
2. GS, TS. Nguyễn Xuân Yêm

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án nghiên cứu những vấn đề lý luận về lĩnh vực du lịch như: Khái niệm lĩnh vực du lịch, đặc điểm của lĩnh vực du lịch, những quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.
2. Trên cơ sở nghiên cứu, luận án đã xây dựng một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng: Khái niệm; đặc điểm; nội dung; biện pháp; cơ sở pháp lý của hoạt động phòng ngừa; làm rõ đặc điểm tội phạm học và đặc điểm của vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch; chỉ ra các nội dung phòng ngừa và các biện pháp phòng ngừa; quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng với các lực lượng khác trong và ngoài ngành Công an trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch; sử dụng các biện pháp phòng ngừa gồm phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ.
3. Luận án đã khảo sát, nghiên cứu và đánh giá một cách toàn diện thực tiễn hoạt động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng như: Luận án chỉ rõ tình hình, đặc điểm địa bàn thành phố Hải Phòng có liên quan; tình hình, đặc điểm của tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố (diễn biến, động thái, cơ cấu, tính chất tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch), đưa ra các nhận xét, đánh giá về quy luật hoạt động của tội phạm; phân tích thực trạng tổ chức phòng ngừa của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng (tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ; các biện pháp phòng ngừa đã triển khai thực hiện). Trên cơ sở đó, luận án đánh giá những kết quả đã đạt được, tồn tại thiếu sót và nguyên nhân để làm cơ sở đưa ra các dự báo và xây dựng hệ thống giải pháp phù hợp.
4. Từ các vấn đề đã tổng hợp, phân tích, luận án đã đưa ra hệ thống các giải pháp khá toàn diện, phản ánh tính đồng bộ, khả thi và phù hợp với thực tiễn công tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực du lịch theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường Công an thành phố Hải Phòng nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động phòn ngừa của lực lượng Cảnh sát môi trường.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT