Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Trương Văn Dương

Tên luận án: Phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm               Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Trương Văn Dương                           Khóa: 23

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: PGS.TS. Trần Hồng Quang;
HD2: TS. Trịnh Minh Đức.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
Luận án là một công trình nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân với những điểm mới sau đây:

1. Luận án đã hệ thống, phân tích làm sáng tỏ nhận thức về lý luận phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Đặc biệt luận án đã khái quát làm rõ khái niệm: thông tin cá nhân, khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân, tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân, phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Đồng thời, luận án đã phân tích làm rõ đặc điểm, nội dung, biện pháp phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân theo chức năng của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

2. Luận án đã chỉ rõ đặc điểm tội phạm học của tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân thông qua sử dụng phần mềm SPSS để phân tích 118 vụ án/228 đối tượng/185 người bị hại. Đồng thời, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng tổ chức, bộ máy lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; thực trạng phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân của lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao theo 2 giai đoạn là 2010 – 7/2018 và 8/2018 - 2022.

3. Luận án đã hệ thống, khái quát và đưa ra nhận xét, đánh giá về ưu điểm và kết quả đạt được trong thực tiễn phòng ngừa tội phạm có liên quan đến khai thác và sử dụng trái phép thông tin cá nhân. Đồng thời, luận án chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Những đánh giá này là khách quan, có tính khái quát cao giúp cho việc nhận thức về hoạt động này sâu sắc, sát với thực tiễn.

4. Luận án đưa ra những dự báo mang tính khoa học, và đề xuất các giải pháp giúp lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này. Các giải pháp được đề xuất là xác đáng, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Đây là những giải pháp chưa được đề cập trong các công trình nghiên cứu đã được công bố.  

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT