Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Võ Văn Dũng

Tên đề tài luận án: Hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trong phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm          Mã số: 62380105

Họ tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Dũng          Khóa: 2016      

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
- Người hướng dẫn khoa học 1: TS Nguyễn Văn Nam
- Người hướng dẫn khoa học 2: GS.TS Nguyễn Văn Nhật


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân - Bộ Công an

Những đóng góp mới của luận án:

1. Qua nghiên cứu, phân tích khái niệm, đặc điểm, tác hại của tham nhũng, tội phạm về tham nhũng, Luận án đã đưa ra luận điểm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) phải được tiến hành đồng bộ các giải pháp, biện pháp từ phòng ngừa, ngăn chặn cho đến phát hiện, điều tra và xử lý tham nhũng; được thực hiện bởi cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, mà trực tiếp và thường xuyên là các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng PCTN (trong đó có Ban Nội chính Trung ương); được đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và sự giám sát của xã hội, Nhân dân.

2. Qua nghiên cứu, khảo sát các đặc điểm về đối tượng, mục đích, chủ thể, cách thức tiến hành, quan hệ công tác và cơ sở chính trị - pháp lý về hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trong PCTN, Luận án đã cho thấy rõ Ban Nội chính Trung ương là cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN trong lãnh đạo, chỉ đạo về công tác PCTN nói chung, phòng, chống tội phạm về tham nhũng nói riêng, nên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn không trùng giẫm với cơ quan, tổ chức, đơn vị PCTN khác; đồng thời cho thấy các bước phát triển tư duy, nhận thức của Đảng ta về vị trí, vai trò, về chức năng, nhiệm vụ của Ban Nội chính Trung ương trong PCTN, phòng, chống tội phạm về tham nhũng ở Việt Nam.

3. Luận án cũng đã hình thành được luận điểm về mối quan hệ biện chứng, không thể tách rời giữa nội dung hoạt động và biện pháp (cách thức) tiến hành hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trong PCTN, ở cả 03 nhóm hoạt động: Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng và thẩm định hoặc tham gia ý kiến đối với các dự thảo chủ trương, quy định của Đảng, các dự án Luật thuộc lĩnh vực PCTN; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát trong PCTN và thực hiện nhiệm vụ Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN; đồng thời xác định được một số tiêu chí cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động của Ban Nội chính Trung ương trong lĩnh vực này./.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT