Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vông Lạ Khon Pa Thum Ma Seng

Tên luận án: Điều tra tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện của lực lượng cảnh sát điều tra xét hỏi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vông Lạ Khon Pa Thum Ma Seng        Khóa: 23

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: 
1. PGS.TS Trần Nguyên Quân;
2. PGS. TS Nguyễn Huy Bình.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Nghiên cứu, phân tích làm rõ nhận thức lý luận về phạm tội cướp giật tài sản như: Khái niệm về người chưa thành niên, khái niệm về điều tra phạm tội trong vụ án cướp giật tài sản và dấu hiệu pháp lý của phạm tội trong vụ án cướp giật tài sản.

2. Nghiên cứu, phân tích làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động điều tra tội pham trong vụ án theo chức năng của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi trong khởi tối vụ án, như: Khái niệm, vị trí, ý nghĩa, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong hoạt động điều tra phạm tội trong vu án cướp giật tài sản.

3. Nghiên cứu, phân tích đánh giá làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động phòng chống  tội phạm trong  nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào như: Tình hình, đặc điểm của tôi phạm; tình hình, đặc điểm về người chưa thành niên phạm tội.

4. Nghiên cứu khảo sát, đánh giá làm rõ thực trạng hoạt động điều tra  phạm tội trong vụ án của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi trong khởi tối. Trên cơ sở đó, luận án đánh giá làm rõ ưu điểm, nhược điểm, chỉ ra được nguyên nhân của hạn chế, thiếu sót  của lực lượng Cảnh sát điều tra xét hỏi nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

5. Đưa ra dự báo những yếu tố tác động đến hoạt động phòng chống tội phạm và đồng thời đề xuất 7 giải pháp và 4 kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động điều tra tội phạm cướp giật tài sản do người chưa thành niên thực hiện ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT