Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Huy Năng

Tên đề tài luận án: “Giám định giọng nói trong điều tra tội phạm ở Việt Nam”

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm

Mã số:               62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Huy Năng         Khóa: 19

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn khoa học:

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS. TS Dương Văn Minh

Người hướng dẫn khoa học 2: TS Ngô Minh Dũng

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Đề tài luận án được nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về giám định giọng nói trong điều tra tội phạm ở Việt Nam. Những đóng góp mới của đề tài được thể hiện ở các nội dung sau:

          - Luận án đã hệ thống, hoàn thiện, bổ sung những vấn đề lý luận cơ bản về giám định giọng nói trong điều tra tội phạm phù hợp với điều kiện hoàn cảnh pháp luật Việt Nam như: Khái niệm giọng nói, quá trình hình thành giọng nói và những thông tin đặc trưng trong giọng nói con người; khái niệm, vai trò, cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý, quan hệ phối hợp giữa cơ quan, cá nhân giám định với cơ quan, cá nhân trưng cầu, yêu cầu giám định giọng nói phục vụ điều tra tội phạm; nội dung, phương pháp, phương tiện, trình tự thực hiện giám định giọng nói.

          - Luận án đã tổng kết, đánh giá, làm rõ thực trạng giám định giọng nói trong điều tra tội phạm của lực lượng KTHS CAND; thực trạng quan hệ phối hợp giữa lực lượng KTHS với các lực lượng khác trong giám định giọng nói phục vụ điều tra tội phạm thời gian 10 năm trở lại đây. Làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó.

          - Luận án đã đưa ra các dự báo về tình hình tội phạm và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giám định giọng nói thời gian tới. Từ đó, tác giả đã xây dựng 08 nhóm giải pháp thiết thực, khả thi nhằm nâng cao hiệu quả giám định giọng nói trong điều tra tội phạm ở Việt Nam.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT