Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Thị Hoàng Yến

Tên đề tài luận án: Phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm

Mã số: 62.38.01.05

Họ tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Hoàng Yến               Khoá: 19

Chức danh KH, học vị và họ tên người hướng dẫn:

- GS.TS Nguyễn Thiện Phú

- GS.TS Đường Minh Giới

Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân

Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình nghiên cứu đi sâu đầu tiên về trong phòng ngừa tội phạm  và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ theo chức năng của lực lượng Cảnh sát môi trường ở cấp độ tiến sĩ. Kết quả nghiên cứu của đề tài luận án đã làm sáng tỏ những vấn đề sau:

- Luận án xây dựng hệ thống lý luận về phòng ngừa tội phạm  và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

- Luận án cũng đã phân tích, làm rõ tình hình tổ chức lực lượng CSMTr và thực trạng  phòng ngừa tội phạm  và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ. Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong hoạt động này trong thời gian qua, làm cơ sở cho các đề xuất và giải pháp.

- Luận án đưa ra các dự báo khoa học và đề xuất các giải pháp mang tính hệ thống, toàn diện và khả thi nhằm nâng cao chất lượng trong phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật gây ô nhiễm môi trường nước trên các sông thuộc khu vực Đồng bằng Bắc Bộ.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT