Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Thị Phương Thảo

Tên luận án: Phòng ngừa tái phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Phương Thảo Khóa: 22

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn: GS. TS Nguyễn Hòa Bình

 Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:
1. Luận án đã hệ thống hóa, phân tích, làm sáng tỏ hơn một số vấn đề lý luận về tái phạm tội và phòng ngừa tái phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự như: khái niệm, đặc điểm của tái phạm tội; khái niệm, đặc điểm, nội dung, biện pháp và quan hệ phối hợp trong phòng ngừa tái phạm tội.

2. Khảo sát, đưa ra các kết luận khoa học về tình hình, đặc điểm có liên quan cũng như thực trạng phòng ngừa tái phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự; đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó trong phòng ngừa tái phạm tội.

3. Trên cơ sở lý luận và thực trạng phòng ngừa tái phạm tội theo chức năng của lực lượng Cảnh sát hình sự đã được nghiên cứu, phân tích, luận án đưa ra dự báo khoa học về vấn đề nghiên cứu và đề xuất 07 giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động này trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT