Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Thùy Linh

Tên đề tài luận án: Thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Chuyên ngành:             Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm;              Mã số: 62.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh:                    Vũ Thùy Linh                           Khóa: 19

Tên cơ sở đào tạo:        Học viện Cảnh sát nhân dân

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:

HD 1: TS Nguyễn Văn Hò;

HD 2: GS. TS Ngô Sỹ Hiền.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Luận án đã tập trung nghiên cứu, phân tích một số công trình khoa học điển hình trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ. Qua đó, đã xác định những vấn đề đặt ra cần tiếp tục nghiên cứu, giải quyết trong luận án.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung hệ thống lý luận về hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, điển hình như: Khái niệm, cơ sở pháp lý và nội dung, phương pháp, phương tiện tiến hành và quan hệ phối hợp trong hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ.

3. Luận án đã tiến hành khảo sát một cách khách quan, toàn diện về tình hình có liên quan và thực trạng hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng Kỹ thuật hình sự Công an nhân dân từ năm 2008 đến tháng 6 năm 2018. Từ đó, luận án đưa ra những nhận xét, đánh giá về kết quả đạt được, những tồn tại, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót trong hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an nhân dân.

4. Trên cơ sở dự báo tình hình các yếu tố tác động đến hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ, luận án đề xuất một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thu thập, đánh giá và giám định dấu vết cơ học trong điều tra các vụ tai nạn giao thông đường bộ của lực lượng kỹ thuật hình sự Công an nhân dân trong thời gian tiếp theo

Những vấn đề rút ra trong luận án có giá trị khoa học, có thể sử dụng trong quá trình nghiên cứu, giảng dạy, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo trong các trường Công an nhân dân.

 

                                                      

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT