Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Tuấn Anh

Tên luận án: Hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong thực hiện quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm  Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Tuấn Anh              Khóa: 2016

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Nguyễn Hải Ninh;
HD2: PGS.TS Phạm Xuân Định.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.

Những đóng góp mới của luận án:

1. Xây dựng, bổ sung, phát triển những vấn đề lý luận về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hoạt động điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

2. Xây dựng, bổ sung, phát triển hệ thống lý luận về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân, gồm: Khái niệm, đặc điểm, nội dung, phương pháp, quan hệ phối hợp trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân.

3. Khảo sát đánh giá tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tình hình hoạt động điều tra tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ năm 2011 đến năm 2021; thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát diều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân các cấp, trên cơ sở đó đưa ra nhận xét, đánh giá về những kết quả đạt được, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót đó, đồng thời xác định sự cần thiết phải khắc phục.

4. Dự báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân trong thời gian tới.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT