Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận trong luận án của NCS Vũ Văn Giang

Tên luận án: Hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra trong điều tra vụ án tham ô tài sản.

Chuyên ngành: Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm Mã số: 9.38.01.05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Văn Giang Khóa: 20

Chức danh khoa học, học vị và họ tên người hướng dẫn:
HD1: TS Nguyễn Hải Phong;
HD2: PGS. TS Lê Trung Kiên.


Tên cơ sở đào tạo: Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an.


Những đóng góp mới của luận án:

Luận án là công trình đầu tiên nghiên cứu về hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong điều tra các vụ án tham ô tài sản do Cơ quan điều tra Bộ công an thụ lý điều tra. Luận án đã có những đóng góp mới về khoa học đối với chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm sau:

1. Xây dựng, bổ sung những vấn đề lý luận về tội phạm tham ô tài sản  và hoạt động điều tra vụ án tham ô tài sản.

2. Luận án đã góp phần xây dựng, bổ sung, phát triển những vấn để lý luận về thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án tham ô tài sản như: khái niệm công tố, quyền công tố, thực hành quyền công tố trong giai đoạn điều tra, kiểm sát điều tra vụ án tham ô tài sản; phân tích đặc điểm thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự; nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án tham ô tài sản, mối quan hệ phối hợp giữa Viện Kiểm sát nhân dân tối cao với Cơ quan điều tra và các cơ quan nhà nước khác, hợp tác quốc tế trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham ô tài sản.

3. Trên cơ sở đánh giá tình hình điều tra vụ án tham ô tài sản của Cơ quan điều tra Bộ Công an, luận án đã đánh giá thực trạng hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, từ đó rút ra được những ưu điểm, những hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót trong hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án tham ô tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian vừa qua.

4. Đưa ra dự báo và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án tham ô tài sản của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trong thời gian tới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT