Thông báo Điểm trúng tuyển đào tạo đại học hệ chính quy khóa D41 Học viện CSND - Năm 2015
Học viện tổ chức xét tuyển theo các khối: A, A1, C, D1, tổng số thí sinh ĐKXT: 14.360.
1. Đào tạo nghiệp vụ Cảnh sát
1.1 Khối A
- Đối với Nữ: 28.5 điểm, có 08 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Nữ ưu tiên xét tuyển: 01 thí sinh trúng tuyển
- Đối với Nam: 27.5 điểm, có 107 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Nam tuyển thẳng: 02 thí sinh trúng tuyển
- Nam ưu tiên xét tuyển: 09 thí sinh trúng tuyển
1.2 Khối A1
- Đối với Nữ: 27.75 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 26.0 điểm, có 12 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Nam tuyển thẳng: 01 thí sinh trúng tuyển
- Nam ưu tiên xét tuyển: 01 thí sinh trúng tuyển
1.3 Khối C
- Đối với Nữ ưu tiên xét tuyển: 25.75 điểm, có 40 thí sinh đạt điểm trúng tuyển
- Đối với Nữ: 28,5 điểm, có 44 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Nam ưu tiên xét tuyển: có 11 thí sinh trúng tuyển.
- Đối với Nam: 24.5 điểm, có 689 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
1.4 Khối D1
- Đối với Nữ ưu tiên xét tuyển: 24.50 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển
- Đối với Nữ: 27.25 điểm, có 02 thí sinh đạt điểm trúng tuyển
- Đối với Nam: 24 điểm, có 28 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
2. Đào tạo Luật
2.1. Khối A
Miền Bắc:
- Đối với Nữ: 27.75 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 26.75 điểm, có 07 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
Miền Nam:
- Đối với Nữ: 26 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 24.5 điểm, có 03 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
2.2. Khối C
Miền Bắc:
- Đối với Nữ: 28.75 điểm, có 03 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 24.75 điểm, có 16 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
Miền Nam
- Đối với Nữ: 27.0 điểm, có 02 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 23.0 điểm, có 13 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
2.3. Khối D1
Miền Bắc:
- Đối với Nữ: 25.25 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
- Đối với Nam: 23.5 điểm, có 02 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
Miền Nam:
- Đối với Nam: 20.5 điểm có 02 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
3. Đào tạo ngôn ngữ Anh
Điểm số môn tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 6,0 điểm trở lên.
Miền Bắc:
- Đối với Nữ : 27.25 điểm, có 05 thí sinh đạt điểm trúng tuyển .
- Đối với Nam : 22.10 điểm, có 30 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
Miền Nam:
- Đối với Nữ : 23.57 điểm, có 01 thí sinh đạt điểm trúng tuyển .
- Đối với Nam : 15.0 điểm, có 04 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
4. Đào tạo ngôn ngữ Trung Quốc
Điểm số môn tiếng Anh chưa nhân đôi phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
- Đối với Nữ: 23.20 điểm, có 11 thí sinh đạt điểm trúng tuyển .
- Nữ ưu tiên xét tuyển: 01 thí sinh trúng tuyển.
- Đối với Nam : 15.0 điểm, có 14 thí sinh đạt điểm trúng tuyển.
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
GIÁM ĐỐC
(đã ký)
Trung tướng, GS. TS Nguyễn Xuân Yêm

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT