Danh sách đề cử tham gia Hội đồng Giáo sư cơ sở Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019

Căn cứ Điều 12 của Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Học viện Cảnh sát nhân dân đã họp và thống nhất đề cử danh sách các ứng viên tham gia Hội đồng Giáo sư Cơ sở Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 như sau:

TT

Họ và tên

Cơ quan công tác

1

GS.TS. Trần Minh Hưởng

Học viện Cảnh sát nhân dân

2

GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm

Học viện Cảnh sát nhân dân

3

GS.TS. Phạm Ngọc Hà

Học viện Cảnh sát nhân dân

4

GS.TS. Ngô Sỹ Hiền

Học viện Cảnh sát nhân dân

5

GS.TS. Nguyễn Văn Nhật

Học viện Cảnh sát nhân dân

6

GS.TS. Nguyễn Đắc Hoan

Học viện Cảnh sát nhân dân

7

PGS.TS. Trần Minh Chất

Học viện Cảnh sát nhân dân

8

PGS.TS. Đặng Xuân Khang

Học viện Cảnh sát nhân dân

9

PGS.TS. Phạm Công Nguyên

Học viện Cảnh sát nhân dân

10

PGS.TS. Trần Nguyên Quân

Học viện Cảnh sát nhân dân

11

PGS.TS. Phạm Xuân Định

Học viện Cảnh sát nhân dân

                                                                                                        HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT