Đảng ủy Học viện CSND tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí GS.TS Đinh Xuân Dũng, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương - Báo cáo viên tại chương trình; các đồng chí trong Đảng ủy Học viện và cán bộ, giáo viên, công nhân viên Học viện tham gia học tập Nghị quyết.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt chuyên đề: “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia”
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quán triệt chuyên đề: “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia”

Tại Hội nghị, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện đã quán triệt toàn văn nội dung chuyên đề: “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia” cho toàn thể cán bộ, giáo viên Học viện. Chuyên đề gồm 03 nội dung chính: (1) Những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia; (2) Những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia; (3) Nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới.

Theo đó, trong Nghị quyết và các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiều nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia đã được đề cập.

Về phạm vi bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, Đại hội XIII đã xác định vấn đề an ninh trong phạm vi toàn cầu và quốc tế, phạm vi bảo vệ an ninh quốc gia không chỉ giới hạn trong phạm vi biên giới hành chính quốc gia, mà cần mở rộng nhằm bảo vệ lợi ích, an ninh quốc gia ở cả bên ngoài biên giới hành chính quốc gia.

Bên cạnh đó, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng. Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII đã lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025, 2030 (100 năm thành lập Đảng) và tầm nhìn đến năm 2045 (100 năm thành lập nước).

Văn kiện cũng bổ sung, phát triển một số vấn đề mới có liên quan như kế sách bảo vệ an ninh quốc gia; tiềm lực quốc phòng, an ninh; kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo tiền đề vững chắc phấn đấu năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tư duy mới về nghiên cứu, phát triển lý luận an ninh; xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách quốc phòng an ninh; hợp tác quốc tế trong quốc phòng, an ninh…

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng quán triệt toàn thể cán bộ, đảng viên Học viện tham gia học tập Nghị quyết nghiêm túc, bài bản, khoa học, xác định việc học tập nghị quyết là công việc thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ và là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 của Đảng bộ Học viện.

đồng chí GS.TS Đinh Xuân Dũng, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng
Đồng chí GS.TS Đinh Xuân Dũng, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Cũng tại Hội nghị, cán bộ, giáo viên, công nhân viên Học viện đã được nghe đồng chí GS.TS Đinh Xuân Dũng, Nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong đó nhấn mạnh những điểm mới và những nội dung cơ bản, có ý nghĩa quan trọng đối với cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND.

Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, quan điểm cơ bản và những vấn đề mới trong văn kiện Đại hội, qua đó tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong triển khai thực hiện, vận dụng sáng tạo Nghị quyết vào công tác giáo dục, đào tạo của Học viện góp phần hiện thực hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng sớm đi vào thực tiễn và phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Theo kế hoạch, Học viện sẽ tổ chức 03 buổi học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong đó có 02 buổi dành cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và 01 buổi dành cho toàn thể học viên.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT