Đẩy mạnh chuyển đổi số công tác giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân

Trong công tác giáo dục và đào tạo, thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2023 của Chính phủ, Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Công an đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai chương trình chuyển đổi số. Trong đó, các trường Công an nhân dân tiếp tục tập trung thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo; đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá và nghiên cứu khoa học theo hướng tinh thông và hiện đại, cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, thiết thực; ứng dụng dạy – học thông minh…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Học viện CSND.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc làm việc với Học viện CSND.

Trên cơ sở các văn bản, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Công an, Học viện CSND đã xây dựng các văn bản để cụ thể hóa chương trình chuyển đổi số tại Học viện. Trong đó, Giám đốc Học viện CSND đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số tại Học viện CSND đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thành lập nhóm Nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo tại Học viện… 

Xác định “Chuẩn hóa - Tin học hóa - Hiện đại hóa” là điểm đột phá trong đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, Học viện CSND đã đi đầu, chủ động đẩy mạnh viện ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai và vận hành “Học viện CSND điện tử” theo định hướng và mô hình điều hành của Chính phủ điện tử. 

Cụ thể, về công tác chuyển đổi số, Học viện CSND đã tập trung, huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin gồm hạ tầng mạng, đường truyền, máy chủ, phương tiện và các phần mềm đảm bảo phục vụ công tác quản lý, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Tiến hành đồng bộ cơ sở dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu cán bộ, giảng viên. Triển khai đồng bộ các nền tảng ứng dụng số trong quản lý, giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh tiến trình số hóa hệ thống giáo án, giáo trình, tài liệu phục vụ giảng dạy và nghiên cứu khoa học…

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.
Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc.

Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, Học viện CSND đã cập nhật, bổ sung học phần về cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tới 100% các chương trình đào tạo tại Học viện. Đảm bảo học viên trước khi tốt nghiệp ra trường hiểu rõ về nội dung tinh thần của Đề án 06, đồng thời có thể thực hiện được các nhiệm vụ cơ bản trong công tác công an phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Mặt khác, với định hướng mục tiêu đào tạo học viên có kiến thức toàn diện đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0, Học viện CSND luôn chú trọng xây dựng nội dung chương trình và định hướng đào tạo kiến thức về công nghệ thông tin cho học viên… 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung đánh giá những kết quả bước đầu trong quá trình chuyển đổi trạng thái, chuyển đổi số trong công tác giáo dục và đào tạo của Học viện CSND; chỉ ra những khó khăn, hạn chế và đưa ra các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả chuyển đổi trạng thái trong công tác giáo dục đào tạo thời gian tới…

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương Học viện CSND thời gian vừa qua đã có sự tiếp cận trong công tác chuyển đổi số, đồng thời đã tham gia các chuyên đề lớn trong việc chuyển đổi trạng thái các mặt công tác của lực lượng Cảnh sát từ truyền thống sang hiện đại đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh: Chuyển đổi số là một vấn đề tất yếu của thế giới hiện nay, và Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng này. Tuy nhiên, song song với việc chuyển đổi phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng thì tội phạm cũng đã lợi dụng chuyển đổi số để hoạt động phạm tội một cách tinh vi hơn; tội phạm ở nước này có thể hoạt động phạm tội ở nước kia thông qua không gian mạng. Điều này đòi hỏi các lực lượng phòng, chống tội phạm cũng phải thay đổi để thích ứng.

Các đại biểu dự buổi làm việc.
Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Thứ trưởng giao Học viện CSND phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện tốt các vấn đề, nhiệm vụ lớn về phòng, chống tội phạm trong bối cảnh mới; tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện để giảng viên có thể chuyển đổi trạng thái làm việc từ thủ công, truyền thống sang công nghệ, hiện đại. Để làm tốt điều này đòi hỏi cán bộ, giảng viên phải thành thạo về công nghệ thông tin và thông thạo về ngoại ngữ. Đồng chí Thứ trưởng cũng mong muốn giảng viên Công an nhân dân nói chung, giảng viên Học viện CSND nói riêng tiếp cận được nghiệp vụ phòng, chống tội phạm trong tình hình mới để từ đó có thể đào tạo học viên ra trường có thể tiếp cận ngay được với công việc...

Kim Anh

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT