“Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tại buổi báo cáo chuyên đề, Tiến sĩ Phạm Văn Minh - Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khái quát những nội dung cơ bản cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đầu tiên tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn, khoa học, cách mạng của Việt Nam, vừa đáp ứng nhu cầu lịch sử của dân tộc, vừa phù hợp với xu thế của thời đại mới. Bên cạnh đó, báo cáo viên đã trình bày những vấn đề cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước "của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân"; về văn hoá, đạo đức, con người. Đồng thời, tư tưởng Hồ Chí Minh trong Công an nhân dân cũng đã được báo cáo viên làm rõ với nhiều nội dung quan trọng.

Đồng chí Tiến sĩ Phạm Văn Minh - Báo cáo viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
Tiến sĩ Phạm Văn Minh - Báo cáo viên Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thông qua buổi báo cáo thực tế, các học viên đã được nâng cao nhận thức, hiểu biết  về vị trí, vai trò, nội dung, giá trị và tầm quan trọng của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, từ đó đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nhằm góp phần bảo vệ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của học viên Học viện nói chung và học viên Khóa D48 nói riêng trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu và đồng chí báo cáo viên tại buổi báo cáo chuyên đề
Các đại biểu và đồng chí báo cáo viên tại buổi báo cáo chuyên đề

Khoa LLCT & KHXHNV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT