Học viện CSND thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục giai đoạn 2014 - 2019

Tự đánh giá giúp các nhà trường thể hiện tính tự chủ, tính tự chịu trách nhiệm trong toàn bộ hoạt động giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học... theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với mục tiêu, sứ mạng của nhà trường đã được xác định. Bộ Công an cũng xác định đây là một trong những tiêu chí để xét chỉ tiêu tuyển sinh đồng thời là căn cứ để Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá chất lượng của cơ sở đào tạo và đề xuất cơ chế khen thưởng, kỷ luật theo quy định của Luật Giáo dục.

Hiện nay, Học viện CSND đang thực hiện triển khai công tác tự đánh giá lần 3 (2014 - 2019) theo quy định tại Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học bao gồm 25 tiêu chuẩn và 111 tiêu chí; Hướng dẫn số 04/HD-BCA-X02 ngày 20/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an về Hướng dẫn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học trong CAND. 

Từ đầu năm 2019, khi chưa có các văn bản hướng dẫn triển khai công tác kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Công an, Học viện CSND là một trong những nhà trường đầu tiên chủ động, đi đầu về chuẩn bị các mặt cho công tác tự đánh giá theo bộ tiêu chuẩn mới. Học viện đã ban hành Kế hoạch số 509/KH-T32-KTĐBCL ngày 27/3/2019 và Hướng dẫn số 1071/HD-T32-HĐTĐG ngày 28/5/2019 về việc tổ chức tự đánh giá của Học viện CSND giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2019, quy định cụ thể từng mốc thời gian tiến hành, nhiệm vụ của các cá nhân, đơn vị có liên quan, các điều kiện cần thiết để chuẩn bị triển khai công tác tự đánh giá.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau khi Bộ Công an có văn bản hướng dẫn về thực hiện công tác tự đánh giá, Học viện CSND đã thành lập Hội đồng Tự đánh giá gồm 29 thành viên bao gồm các đồng chí lãnh đạo Học viện và lãnh đạo các đơn vị chức năng nhằm hướng dẫn tổ chức, triển khai hoạt động tự đánh giá một cách hiệu quả, khoa học. Bên cạnh đó giúp việc cho Hội đồng Tự đánh giá là Ban Thư ký gồm 23 thành viên và 08 Nhóm chuyên trách gồm 67 thành viên (được thành lập trên cơ sở các cán bộ có chuyên môn trong các lĩnh vực công tác, gắn với các tiêu chuẩn tự đánh giá) phụ trách đánh giá các nhóm tiêu chuẩn cụ thể: Nhóm 1 các tiêu chuẩn liên quan công tác sứ mạng, tầm nhìn của Học viện do Văn phòng Học viện chủ trì; Nhóm 2 các tiêu chuẩn liên quan đến công tác tổ chức do Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì; Nhóm 3 các tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống đảm bảo chất lượng do Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng chủ trì; Nhóm 4 các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động đào tạo do Phòng Quản lý đào tạo chủ trì; Nhóm 5 các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy của giảng viên do Viện Khoa học Cảnh sát chủ trì; Nhóm 6 các tiêu chuẩn liên quan đến hậu cần, tài chính do Phòng Tài chính chủ trì; Nhóm 7 các tiêu chuẩn liên quan đến quản lý khoa học do Phòng Quản lý khoa học chủ trì; Nhóm 8 các tiêu chuẩn liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường do Phòng Hợp tác quốc tế chủ trì.

Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì Hội nghị
Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện chủ trì Hội nghị

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, với tinh thần, trách nhiệm cao của các thành viên trong Hội đồng, Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách, cũng như sự phối hợp giữa các đơn vị trong việc cung cấp tài liệu, minh chứng, chỉ trong thời gian 10 tuần kể từ khi triển khai công tác tự đánh giá, nhà trường đã hoàn thiện bản dự thảo lần 1 Báo cáo tự đánh giá chất lượng giáo dục của Học viện CSND giai đoạn 2014 - 2019. Kết quả dự thảo lần 1 như sau: Điểm trung bình các tiêu chuẩn của báo cáo tự đánh giá là 4,63/7 điểm, trong đó tiêu chuẩn có điểm trung bình cao nhất Tiêu chuẩn 13 (về tuyển sinh và nhập học) là 5,4/7 điểm, tất cả các tiêu chuẩn đều đạt yêu cầu, không có tiêu chuẩn nào không đạt yêu cầu. Trên cơ sở đó, ngày 12/9/2019, Hội đồng Tự đánh giá tiến hành họp về việc góp ý cho bản dự thảo lần 1, Ban Thư ký đã tập hợp các ý kiến đóng góp, chỉnh sửa của Hội đồng và gửi cho các Nhóm chuyên trách để hoàn thiện nội dung báo cáo tiêu chuẩn của nhóm mình. Học viện chủ trương sẽ hoàn thành báo cáo tự đánh giá và gửi X02 trước ngày 30/10/2019, do vậy Ban Thư ký và các Nhóm chuyên trách đang tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo đảm bảo yêu cầu và tiến độ đề ra.

Thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục là xu hướng tất yếu và là yêu cầu bắt buộc của các cơ sở giáo dục đại học. Tự đánh giá là quá trình rà soát tổng thể, đồng bộ các mặt công tác của Học viện, giúp cán bộ, giảng viên, sinh viên nhận ra những điểm mạnh cần phát huy, điểm yếu cần khắc phục. Đồng thời, thực hiện đăng ký đánh giá ngoài nhằm xác định chính thức chất lượng giáo dục - đào tạo của Học viện CSND theo quy định về đánh giá, kiểm định chất lượng trong hệ thống giáo dục quốc dân.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT