Hội nghị “Quán triệt Kết luận số 21-KL/TW và Quy định số 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu mở đầu Hội nghị
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu mở đầu Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện nhấn mạnh, những nội dung trong Kết luận số 21 và Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là những vấn đề rất cơ bản và hệ trọng. Do vậy, đồng chí Giám đốc Học viện yêu cầu toàn thể cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của Hội nghị. 

Theo đó, đồng chí PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương đã trình bày nội dung quán triệt Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm.

PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị
PGS.TS Nguyễn Viết Thông, nguyên Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương báo cáo tại Hội nghị

Cụ thể, đối với việc thực hiện Kết luận 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Viết Thông cho biết, Kết luận số 21 tiếp tục nhấn mạnh những mặt đạt được trong thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII. Đó là, lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, quyết liệt, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm của các cấp ủy, tổ chức đảng; triển khai nghiêm túc, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, đi vào cuộc sống, có nhiều bước đột phá quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, củng cổ niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ…

Đối với Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, theo đồng chí Nguyễn Viết Thông, đây là văn bản quan trọng để đảng viên nhìn nhận, soi xét lại mình, tự sửa mình trong công tác, cuộc sống, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII, Kết luận 21 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, rõ rệt hơn, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Viết Thông đã quan tâm, sắp xếp dành thời gian báo cáo cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa ra các chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, góp phần phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Sau Hội nghị, với những nội dung thông tin được báo cáo, Học viện sẽ tiếp tục tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong Đảng bộ, Chi bộ để quán triệt sâu sắc những chủ trương, đường lối của Đảng. Đồng thời, coi đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tiếp tục tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn đơn vị, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chủ động, kịp thời nắm tình hình, chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, đấu tranh có hiệu quả với các biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

PV


 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT