Hội thảo khoa học: “Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội trong tình hình mới”
Toàn cảnh Hội thảo khoa học
Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Tham dự Hội thảo có đồng chí TS Nguyễn Cảnh Lam, Vụ trưởng Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương; PGS.TS Quách Sỹ Hùng, Phó Chủ nhiệm Hội đồng dân chủ và pháp luật, Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; PGS.TS Hoàng Hùng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương; TS Nguyễn Hồng Sơn, Phó Vụ trưởng Vụ địa phương, Văn phòng Trung ương Đảng; GS.TS Trần Văn Phòng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp, Trường Đại học Luật Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Cảnh Quý, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; TS Nguyễn Văn Điệp, nguyên Phó Giám đốc Học viện Tòa án; đại biểu đại diện Cục Khoa học chiến lược và lịch sử Công an nhân dân; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên các đơn vị trong Học viện và học viên các hệ học trong Học viện.

GS.TS Trần Văn Phòng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo
GS.TS Trần Văn Phòng, Giảng viên cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tham luận tại Hội thảo

Đại hội XIII là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng ta, dân tộc ta, đất nước ta, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ công cuộc đổi mới, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và phát triển đất nước nhanh và bền vững hơn. Đặc biệt, Đại hội XIII bổ sung mối quan hệ thứ 10 là quan hệ giữa “thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”. Đây là một trong mười mối quan hệ lớn được Đảng ta xác định trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, phản ánh quy luật mang tính bản chất, cốt lõi về đường lối đổi mới của Đảng. Điều này xuất phát từ đòi hỏi thực tiễn phải gắn chặt mối quan hệ lý luận giữa dân chủ và pháp chế trong công cuộc đổi mới xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.

GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Nội tham luận tại Hội thảo
GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Giảng viên cao cấp Đại học Luật Hà Nội tham luận tại Hội thảo

Xuất phát từ yêu cầu lý luận và thực tiễn, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Những vấn đề lý luận về mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương xã hội trong tình hình mới”. Đây là Hội thảo có ý nghĩa quan trọng và thực sự cần thiết, kịp thời nhằm góp phần bổ sung, hoàn thiện những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tình hình mới, từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả đối với vấn đề trên.

PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Vụ Cải cách tư pháp, Ban Nội chính Trung ương tham luận tại Hội thảo
PGS.TS Trương Thị Hồng Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Nội chính Trung ương tham luận tại Hội thảo

Kết luận tại Hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các chuyên gia, các nhà khoa học, đồng thời khẳng định những ý kiến đóng góp sẽ được ghi nhận và đề xuất các đơn vị chuyên trách tiếp tục hợp tác nghiên cứu nhằm bảo đảm các điều kiện thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quả mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong tình hình mới, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo
Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội thảo

Đức Sơn (Khoa Luật)

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT