Lực lượng Công an góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, thống nhất, chủ động, bản lĩnh, sáng tạo, nhạy bén, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VI đề ra.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo đại hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả đặc biệt xuất sắc của Đảng bộ Công an Trung ương và toàn lực lượng CAND trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị, Đại hội tiếp tục thảo luận với tinh thần tự phê bình và phê bình cao, thẳng thắn, chân thành, cầu thị, phân tích sâu sắc hơn những hạn chế, khuyết điểm, nhất là những nguyên nhân chủ quan để tiếp tục sửa chữa, khắc phục và cảnh tỉnh, phòng ngừa có hiệu quả. Tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, “không được say sưa với chiến công, thành tích”; Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đòi hỏi và cần lực lượng CAND vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp trong CAND. Công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII được tiến hành công phu, bài bản, nghiêm túc, trách nhiệm theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị. Báo cáo chính trị phản ánh khách quan, toàn diện tình hình và kết quả các mặt công tác của Đảng bộ Công an Trung ương trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, nhất là phương châm, chủ đề của Đại hội. Kết quả của Đại hội sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký biểu quyết tại đại hội.
Đoàn Chủ tịch và Đoàn Thư ký biểu quyết tại đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương trong việc gương mẫu đi đầu trong tinh gọn, tổ chức bộ máy và gương mẫu đi đầu trong việc làm trong sạch đội ngũ; khẳng định, việc tinh gọn bộ máy, tổ chức theo mô hình mới được đánh giá như một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng Công an. Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên lực lượng CAND luôn siêng năng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, vì bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Đồng thời, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương cũng đã thẳng thắn nhìn thẳng vào sự thật, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cán bộ sai phạm, tiêu cực. Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, việc chủ động xử lý cương quyết các sai phạm của cán bộ không làm giảm đi uy tín của lực lượng mà đã góp phần làm tăng uy tín của lực lượng Công an, càng chứng tỏ sức mạnh kỷ luật, sự trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của lực lượng CAND.

Nhấn mạnh kết quả công tác đã đạt được, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã làm tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, dự báo đúng tình hình, nghiên cứu, đề xuất ban hành nhiều văn bản pháp luật chỉ đạo công tác đảm bảo ANQG giữ gìn TTATXH, góp phần hoàn thiện tư tưởng, quan điểm đường lối chiến lược bảo vệ ANTQ. 

“Các đồng chí đã chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách trong quan hệ quốc tế nhằm bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, bảo vệ quốc gia, dân tộc” – Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Công an là một trong những bộ tích cực trong công tác xây dựng thể chế pháp luật, qua đó đã góp phần hoàn thiện hành lang pháp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Công an trong tình hình mới và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Các đại biểu tham dự đại hội.
Các đại biểu tham dự đại hội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc lưu ý, Đảng bộ Công an Trung ương cần làm sâu sắc và nhấn mạnh hơn nữa bài học dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí cao với Báo cáo chính trị trình Đại hội đã xác định rất đúng về phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu nhiệm kỳ 2020 – 2025; trong nhiệm kỳ tới, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, CBCS Công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình, tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời thể chế hóa đường lối, chính sách của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự. Ngay trong năm 2021, Đảng bộ Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trên tinh thần đó, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Chủ động tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Toàn cảnh đại hội.
Toàn cảnh đại hội.

“Các đồng chí cần tiếp tục chăm lo xây dựng Đảng bộ Công an Trung ương ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra” – Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh và yêu cầu Đảng bộ Công an Trung ương cũng cần tập trung xây dựng hình ảnh người chiến sỹ CAND trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao cả, cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND; vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên Công an phải được lan tỏa trong toàn lực lượng và toàn xã hội; tiếp tục nâng cao tinh thần “vì nước quên thân – vì dân phục vụ”, “trọng dân, gần dân - lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”; phải giữ vững và mài sắc hơn “Thanh bảo kiếm” bảo vệ Đảng, Tổ quốc, Nhà nước và Nhân dân.

“Các đồng chí cần tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy CAND tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, nhất là cán bộ cấp chiến lược; nâng cao chất lượng nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ và công tác công an, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”- Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu. 

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị Đảng bộ Công an Trung ương chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia dân tộc; có chương trình, kế hoạch, đối sách đấu tranh cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Lực lượng Công an không chỉ đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường hòa bình, ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm” – Thủ tướng nhấn mạnh. 

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Đảng bộ CATW cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu lớn, cải cách hành chính, phục vụ tốt các yêu cầu chính đáng của mọi cá nhân, doanh nghiệp. Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương, nhất là với Quân đội nhân dân phát huy tốt vai trò nòng cốt của CAND trong xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. 

Công an và Quân đội như hai cánh của con chim hòa bình, là thanh kiếm và lá chắn vững chắc để bảo vệ đất nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Chủ động đẩy mạnh xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc kết hợp với làm tốt công tác dân vận trên tất cả các địa bàn trong cả nước, nhất là các địa bàn tôn giáo, dân tộc, biên giới, hải đảo. Phối hợp với các ban, bộ, ngành, tham gia thẩm định các đề án, dự án, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ an ninh, quốc phòng với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Kết thúc bài phát biểu, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, một giai đoạn mới đang mở ra cho đất nước chúng ta với nhiều cơ hội mới nhưng cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có lực lượng CAND. Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn dành sự quan tâm đặc biệt, chăm lo xây dựng CAND, sát cánh để động viên, biểu dương, đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực, những thành tích của CAND, của Đảng bộ CATW trong suốt quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển. 

Đồng thời cũng luôn luôn kỳ vọng và đòi hỏi cao vào sự quyết tâm và ý chí, nghị lực của các đồng chí trong thời gian tới. Qua đó, tin tưởng rằng, Đảng bộ CATW sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng.

Thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND, Đại tướng Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an rất phấn khởi, tự hào được đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

“Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.” – Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định. 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT