Lực lượng Công an nhân dân với công tác đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình”
Vai trò của lực lượng CAND trong đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”


Mục tiêu của Hội thảo nhằm khẳng định giá trị khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đối với phong trào cách mạng thế giới và cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; ý nghĩa thời đại và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vạch trần bản chất phản khoa học, phản động của những luận điệu xuyên tạc. Đồng thời, thông qua Hội thảo, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung và đội ngũ giảng viên lý luận chính trị trong Công an nhân dân nói riêng về ý nghĩa quan trọng của cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Quá trình triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo, Ban tổ chức đã nhận được hơn 50 bài viết tham luận của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học của Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Đại học quốc gia Hà Nội, các viện nghiên cứu, học viện, trường đại học, các đơn vị trong và ngoài ngành Công an.

Theo đó, các đại biểu đã đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu cho việc tổng kết kinh nghiệm, tìm giải pháp bảo đảm thắng lợi của cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận hiện nay và vạch trần bản chất phản khoa học, phản động của các quan điểm đòi phủ nhận học thuyết Mác và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện nêu rõ, đây là Hội thảo khoa học lý luận chính trị có ý nghĩa thiết thực, là cơ sở để nghiên cứu, khẳng định sức sống mãnh liệt, trường tồn, đồng thời đề xuất những vấn đề cần bảo vệ, bổ sung, phát triển và quán triệt chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Đồng chí Phó Giám đốc Học viện cũng khẳng định vai trò to lớn của các lực lượng, cơ quan, đơn vị, nhà trường, viện nghiên cứu trong quá trình tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về chính trị, góp phần định hướng chính trị trong đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học của các nhà trường Công an trong tình hình mới.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT