Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện CSND đáp ứng yêu cầu của tình hình mới

Tham dự Hội thảo còn có đại diện Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an; lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện cùng các nhà khoa học có bài viết tham luận tại Hội thảo.

Trong những năm qua, nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an, công tác giáo dục - đào tạo của Học viện đã có những bước phát triển vượt bậc, từng bước khẳng định là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia, cơ sở đào tạo Cảnh sát có uy tín trong khu vực ASEAN và trên thế giới. 

Để đạt được những thành tựu trên, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện luôn quan tâm công tác quản lý cán bộ, bám sát các nhiệm vụ chính trị ở từng giai đoạn. Các nội dung công tác của hoạt động quản lý cán bộ được ban hành qua hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện chính quy, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác nắm tình hình cán bộ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về công tác tổ chức, cán bộ theo phân cấp được tiến hành thường xuyên. Xây dựng đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục tạo nền tảng hiệu quả trong đào tạo, bồi dưỡng luôn được Học viện ưu tiên hàng đầu. Nhà trường luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa chức danh cho cán bộ, giảng viên. Đặc biệt, trong những năm qua, Học viện đã tổ chức tốt công tác luân chuyển, thực tế của giảng viên, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Bên cạnh đó, công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp được tiến hành thường xuyên, nền nếp, ổn định, đảm bảo theo đúng quy trình, dân chủ công khai và đạt được kết quả tốt. 

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ cũng là một trong những công tác then chốt của Học viện. Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và cấp ủy lãnh đạo các đơn vị luôn xác định đây là công tác gắn kết sức mạnh đoàn kết của đơn vị, là cốt lõi trong mọi mặt công tác: từ giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống đến thực hiện công tác chuyên môn, tham gia các phong trào của cán bộ, giảng viên. Trong những năm qua, Học viện đã triển khai có hiệu quả công tác nắm tình hình chính trị nội bộ, phổ biến hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ chính trị nội bộ đến các đơn vị trong nhà trường. Công tác phối hợp, rà soát chính trị nội bộ, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn về chính trị khi thực hiện quy trình về công tác cán bộ được quan tâm, chấn chỉnh và đã đi vào nền nếp. Công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý cán bộ có yếu tố nước ngoài được quan tâm thực hiện nghiêm túc. Học viện luôn chú trọng thực hiện phòng ngừa, phát hiện và xử lý suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc xử lý đối với các trường hợp vi phạm kỷ luật, pháp luật, vi phạm tiêu chuẩn về chính trị được tiến hành kịp thời, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc, đúng theo quy định của Đảng và quy định của Bộ Công an… Từ đó nâng cao tinh thần trách nhiệm bảo vệ sự đoàn kết, thống nhất, an toàn trong nội bộ, góp phần xây dựng Học viện CSND theo đúng phương châm “Truyền thống, kỷ cương, đổi mới, năng động, phát triển”.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tuy nhiên, trước xu thế hội nhập quốc tế và sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, những diễn biến phức tạp của nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, sự thay đổi mạnh mẽ trong công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại Học viện CSND đã đặt ra những khó khăn, thách thức như: Quá trình đánh giá cán bộ có lúc chưa bám sát vào những ưu, nhược điểm của công việc, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ có lúc chưa đạt hiệu quả, chưa đúng với trình độ, chuyên môn,…

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Xuất phát từ thực trạng trên, Học viện CSND đã tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện CSND đáp ứng yêu cầu của tình hình mới” nhằm đánh giá thực trạng trong công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của Học viện. Đồng thời, đưa ra các giải pháp nhằm góp phần phát triển Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm của quốc gia.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, các nhà khoa học đã tập trung tham luận làm rõ các vấn đề: Thực trạng công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại học viện cũng như các đơn vị trong nhà trường; Mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị với Phòng Tổ chức cán bộ - đáp ứng yêu cầu công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; Kinh nghiệm trong công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ của một số đơn vị cơ quan Bộ Công an, khối Học viện, nhà trường CAND và Công an các đơn vị, địa phương. Từ đó, kiến nghị, đưa ra hệ thống giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại Học viện; các giải pháp nhằm góp phần phát triển Học viện trong tình hình mới.

Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu Kết luận Hội thảo
Đại tá, PGS. TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện phát biểu Kết luận Hội thảo

Kết luận Hội thảo, Đại tá, PGS.TS Trần Quang Huyên, Phó Giám đốc Học viện đánh giá cao những tham luận được đưa ra tại buổi làm việc. Nội dung các báo cáo tham luận thể hiện sự phong phú, đa dạng, phản ánh nhiều vấn đề dưới những góc độ, khía cạnh khác nhau theo chủ đề của Hội thảo khoa học. Nhiều đề xuất, kiến nghị, giải pháp được đưa ra mang tính toàn diện, đồng bộ, sát với thực tiễn, giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ trong Học viện CSND đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Trên cơ sở đó, đồng chí Phó Giám đốc Học viện đề nghị trong thời gian tới, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ tại Học viện đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, Phòng Tổ chức cán bộ cần phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng trong Học viện tập trung thực hiện tốt các mặt công tác sau: 

Thứ nhất, Cơ quan quản lý cán bộ (trực tiếp là Phòng Tổ chức cán bộ) cần làm tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện trong thống nhất quản lý và tổ chức thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác chính sách, công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên của Học viện theo các nghị quyết, quy định, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an.

Thứ hai, các đơn vị cần nghiêm túc quán triệt, thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ đến cán bộ, chiến sĩ.

Thứ ba, thực hiện có hiệu quả mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. Thủ trưởng các đơn vị trong Nhà trường cần chú trọng công tác nắm tình hình trong đơn vị, thường xuyên trao đổi với Cơ quan quản lý cán bộ về các nội dung cần thực hiện trong công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ; gương mẫu, làm tốt trách nhiệm của người đứng đầu. 

Thứ tư, thực hiện tốt hoạt động thanh tra, kiểm tra, đánh giá công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ. 

Thứ năm, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong công tác quản lý cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ nhưng cần chú ý đảm bảo an ninh, an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước, tránh xảy ra lộ lọt thông tin, tài liệu. 

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT