Nghiên cứu mô hình phối hợp liên ngành chống xâm hại tình dục trẻ em
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài
Thứ trưởng Ngô Thị Minh chủ trì phiên họp Hội đồng nghiệm thu Đề tài

Thực hiện Chương trình Khoa học Giáo dục cấp quốc gia, Học viện Cảnh sát nhân dân được giao chủ trì thực hiện Đề tài “Nghiên cứu luận cứ, đề xuất mô hình phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em”, mã số KHGD/16-20.ĐT.038.

Đề tài thuộc chương trình khoa học giáo dục cấp quốc gia do Giáo sư, Tiến sỹ, Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát Nhân dân làm chủ nhiệm.

Đề tài nghiên cứu cơ cơ sở lý luận và phối hợp liên ngành trong giáo dục phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; Kinh nghiệm một số nước trên thế giới về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và mối quan hệ liên ngành; Nghiên cứu thực trạng về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; xây dựng mối quan hệ liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em và đề xuất các giải pháp, chính sách, cơ chế để thực hiện mô hình này.

Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài của nhóm nghiên cứu
Báo cáo kết quả thực hiện Đề tài của nhóm nghiên cứu

Các thành viên hội đồng tư vấn đều đánh giá đề tài đạt yêu cầu, đồng thời đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện đề tài. Các sản phẩm trong quá trình nghiên cứu đề tài đã làm sáng tỏ tổng quan kết quả nghiên cứu, chỉ rõ được luận cứ vấn đề liên quan và phối hợp liên ngành trong phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em. Kết quả nghiên cứu giữa lý luận và thực tiễn của đề tài có tính liên kết, các số liệu được sử dụng có tính đại diện, phản ánh đúng tình hình thực tiễn.

Ý kiến đều thống nhất cao, kết quả nghiên cứu của đề tài có cơ sở khoa học và đánh giá đúng thực trạng, có cơ sở lý luận và có tính khả thi. Những kết quả nghiên cứu này có tính mới, có giá trị khoa học, có đóng góp cho lý luận và thực tiễn trong giáo dục và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em; Hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện nội dung giáo dục, chương trình giáo dục và nội dung phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trong chương trình giáo dục phổ thông mới.

Tuy nhiên, các thành viên hội đồng cũng cho rằng nhóm nghiên cứu cần phải làm rõ hơn phạm vi nghiên cứu, thể hiện rõ nội hàm mô hình phối hợp liên ngành. Cùng với đó, cần phải rà soát, bổ sung các văn bản mới liên quan đến nội dung của đề tài và loại bỏ các trích dẫn, các văn bản đã hết hiệu lực.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Ngô Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, đánh giá cao nỗ lực của nhóm nghiên cứu và cho rằng đề tài nghiên cứu rất hay, nghiên cứu luận cứ. Đây là đề tài khó, hay nhưng lại rộng. Đề tài đề xuất mô hình phối hợp liên ngành, các thành viên đã ý kiến rất kỹ, cấu trúc Đề tài hợp lý, tổng quan và kết quả phản ánh, lập luận có căn cứ. Tuy nhiên, còn một số những hạn chế cần được tiếp thu bổ sung những nội dung kỹ thuật cần thiết để Đề tài có đóng góp tốt hơn.      

Sản phẩm về cơ bản đạt yêu cầu đặt ra, nhưng nhóm nghiên cứu cần hết sức nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến phản biện của thành viên hội đồng, các giải pháp, phòng ngừa hỗ trợ can thiệp, giáo dục phải làm rõ ai chủ trì, ai phối hợp. Mô hình nêu ra cần rõ hơn vai trò trách nhiệm, cơ chế phối hợp liên ngành phải rõ chủ thể. Vấn đề khảo sát, thử nghiệm phải có ý kiến thêm của chuyên gia. - Thứ trưởng Thứ trưởng Bộ GDĐT Ngô Thị Minh. 

Nguồn: Báo Giáo dục và Thời đại điện tử

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT