“Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của lực lượng CAND trong tình hình mới”
 


Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 17 cấp Cục trực thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Học viện, nhà trường CAND phía Bắc; đại diện lãnh đạo Công an 22 tỉnh, thành phố và các bộ, ban, ngành Trung ương; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND và các cơ quan báo chí, truyền thông trong CAND.

Trong thời đại bùng nổ của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, bên cạnh những thuận lợi, Việt Nam đang phải đối diện với những thách thức gay gắt trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là thách thức an ninh phi truyền thống, an ninh thông tin, an ninh mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao… Các thế lực thù địch, phản động triệt để sử dụng mạng viễn thông, Internet để tuyên truyền các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đòi “phi chính trị hóa” lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, thay đổi thể chế chính trị ở nước ta, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đáng chú ý hiện nay, các thế lực thù địch, phản động đang tập trung xuyên tạc về công tác chuẩn bị, công tác nhân sự của Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học

Trước thực tế trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 - Bộ Công an, Học viện CSND đã phối hợp với Cục An ninh chính trị nội bộ tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ: “Nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới” nhằm mục đích nghiên cứu, nhận diện đầy đủ về các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng cũng như đánh giá thực tiễn công tác đấu tranh ngăn chặn của lực lượng Công an nhân dân hiện nay. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất các giải pháp có tính khoa học, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả phản bác, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc            và trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu khai mạc

và trình bày báo cáo đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND nêu rõ: Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an; sự quan tâm phối hợp của các nhà khoa học trong và ngoài ngành Công an, các Cục nghiệp vụ trực thuộc Bộ Công an, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương và các bộ, ban, ngành Trung ương… Với hơn 80 báo cáo khoa học có chất lượng, các báo cáo đã tập trung luận giải, làm rõ những giá trị khoa học của Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và những thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng hiện nay; trao đổi kinh nghiệm trong thực tiễn công tác của các đơn vị chức năng. Trên cơ sở đó, các tác giả cũng đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác, ngăn chặn thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

Đại biểu trình bày tham luận tại Hội thảo
Đại biểu thảo luận tại Hội thảo

Dưới sự đồng chủ trì của Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ và Đại tá, PGS.TS Phạm Công Nguyên - Phó Giám đốc Học viện CSND. Các đại biểu tham dự Hội thảo đã tập trung đi sâu phân tích, trao đổi, thảo luận, những vấn đề trọng tâm sau:

Một là, nhận diện thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên không gian mạng của các thế lực thù địch.

Hai là, trao đổi kinh nghiệm, thực tiễn và kết quả đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của các lực lượng trong và ngoài ngành Công an.

Ba là, dự báo tình hình có liên quan và đề xuất các giải pháp kịp thời, hiệu quả để nhận diện, phản bác các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng, góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XII của Đảng.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tổng kết Hội thảo
Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ phát biểu tổng kết Hội thảo

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thiếu tướng Đặng Ngọc Tuyến, Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ nhấn mạnh: “Hội thảo có ý nghĩa quan trọng, góp phần nghiên cứu, nhận diện đầy đủ về các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng trong tình hình hiện nay. Hơn 80 báo cáo tham luận trong Kỷ yếu Hội thảo và các ý kiến phát biểu tại Hội thảo là những kinh nghiệm quý báu phục vụ cho công tác phản bác, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng của Công an các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, sẽ góp phần hoàn thiện lý luận về công tác phòng ngừa, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí chiến đấu cho cán bộ, chiến sĩ CAND trước những âm mưu tấn công, chống phá của các thế lực thù địch, phản động”.

Đại biểu dự Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Với những kết quả đạt được, việc tổ chức Hội thảo khoa học đã khẳng định đây là chủ trương có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, cấp thiết, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong tình hình mới.

Kết thúc Hội thảo, Ban tổ chức sẽ tổng hợp các ý kiến phát biểu và các báo cáo khoa học để xây dựng  báo cáo tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nhận diện, đấu tranh, ngăn chặn các thông tin xấu, độc và các quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước trên không gian mạng trong tình hình hiện nay.

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT