Quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XII
TS. Phạm Anh, Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt nội dung cơ bản và những vấn đề mới của Nghị quyết
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe TS. Phạm Anh, Viện Kinh tế chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt những nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết được thông qua tại Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết Trung ương 5 khoá XII cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong 03 Nghị quyết. Từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về quan điểm của Đảng về phát triển khu vực kinh tế tư nhân có những bước chuyển biến quan trọng; về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và việc cụ thể hóa triển khai thực hiện chủ trương, chính sách, biện pháp để tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước. Cùng với việc triển khai Nghị quyết, căn cứ vào đặc điểm của đơn vị, triển khai các nhiệm vụ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy trong toàn đảng bộ Học viện, thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, tạo ra sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, chiến sĩ Học viện CSND trong quá trình triển khai thực hiện, vận dụng sáng tạo vào công tác giáo dục đào tạo của Học viện, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của lực lượng CAND.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT