Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tham dự Hội nghị có đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND; đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương - Báo cáo viên tại Hội nghị và cán bộ, đảng viên khối cán bộ.

Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị
Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại Hội nghị

Từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, xem xét và ban hành nhiều Nghị quyết, văn bản trên các lĩnh vực nhằm cụ thể hóa, nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra không lâu sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII họp Hội nghị giữa nhiệm kỳ. Hội nghị không chỉ là sự tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII mà còn là sự chuẩn bị quan trọng đối với Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong 7 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, thông qua 4 Nghị quyết quan trọng, đó là: Nghị quyết số 42, 43, 44, 45 về các vấn đề: Chính sách xã hội, đại đoàn kết toàn dân tộc, chiến lược bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đội ngũ trí thức. Trong bối cảnh cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước rất quan tâm, chú ý và đặt nhiều kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, các Nghị quyết đã thể hiện những quyết sách quan trọng của Trung ương trước các vấn đề có tính then chốt đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước thời kỳ mới nhằm hướng tới thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
Đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt Nghị quyết lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

Tại Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết, cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Học viện đã nghe đồng chí PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương truyền đạt nội dung những Nghị quyết quan trọng của Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đặc biệt là Nghị quyết số 44 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và Nghị quyết số 45 về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Đây là những Nghị quyết liên quan trực tiếp và có nhiều ý nghĩa đối với việc nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Học viện CSND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong tình hình mới.  

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh việc học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Việc tham dự Hội nghị ngày hôm nay chỉ là bước khởi đầu, các cấp ủy, tổ chức phải tiếp tục nghiên cứu đầy đủ, toàn diện các nghị quyết, nêu cao trách nhiệm, nỗ lực trong triển khai thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của Học viện.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, đồng chí Thiếu tướng, GS. TS Nguyễn Đắc Hoan trân trọng cảm ơn PGS.TS Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã quan tâm, dành thời gian báo cáo cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Học viện những nội dung mang tính chất thời sự, có ý nghĩa lớn trong việc định hướng thông tin và đưa chủ trương của Đảng sớm đi vào thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác Công an.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện yêu cầu các đồng chí đảng viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lắng nghe, tiếp thu sâu sắc và mạnh dạn thảo luận, đặt câu hỏi với Báo cáo viên để góp phần vào kết quả, ý nghĩa chung của Hội nghị. Sau Hội nghị, với những nội dung thông tin được báo cáo, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, tổ chức đảng tham dự có trách nhiệm tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tìm hiểu, nghiên cứu, trao đổi, thảo luận sôi nổi trong chi bộ để nắm thông tin đầy đủ, chính thống về Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong quá trình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị, tránh nhận thức, phát ngôn và hành động không đúng, đi ngược quan điểm, đường lối của Đảng.

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT