Tăng cường công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo, về phía đại biểu trong lực lượng CAND có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí đại diện lãnh đạo đơn vị và lãnh đạo Phòng tham mưu thực hiện công tác đảng và công tác chính trị các đơn vị trực thuộc Bộ, đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo Phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an các tỉnh, thành phố; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Cục công tác Đảng và công tác chính trị, các đơn vị thuộc Học viện CSND,.

Về phía đại biểu Bộ Quốc phòng có đại diện lãnh đạo Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân; đại diện Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân; đại diện các Bộ Tư lệnh, các học viện, nhà trường thuộc Bộ Quốc phòng. Về phía đại biểu các Bộ, Ban, Ngành Trung ương và các đơn vị ngoài ngành Công an có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng lý luận Trung ương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền; các chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề thuộc chủ đề Hội thảo khoa học.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị đồng chủ trì Hội thảo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị đồng chủ trì Hội thảo

Hội thảo lần này được tổ chức nhằm tập trung trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, cùng thảo luận đưa ra những nội dung, chủ trương, định hướng, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác tư tưởng và định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong điều kiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư hiện nay.

Với mục tiêu đó, Hội thảo đã thu hút và nhận được sự quan tâm đặc biệt của các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học, các nhà giáo, những cán bộ thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND. Ban tổ chức Hội thảo đã tiếp nhận trên 70 bài tham luận khoa học có giá trị nghiên cứu, tham khảo thiết thực, phục vụ công tác chính trị, tư tưởng trong CAND và công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu, định hướng chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ CAND.

Báo cáo đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ: Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh với trách nhiệm lớn lao trước Nhân dân và lịch sử, trong từng thời kỳ cách mạng luôn quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đủ đức, đủ tài đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị. Sự trưởng thành và phát triển của đội ngũ cán bộ là nhân tố quyết định, góp phần vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đất nước; đồng thời, đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho sự phát triển lâu dài và bền vững, có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng nước ta.

Có thể khẳng định, công tác chính trị tư tưởng là nhân tố giữ vai trò là cơ sở, nền tảng, quyết định năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một đảng cách mạng; đồng thời, là yếu tố sống còn để mỗi cán bộ, đảng viên làm chủ hoàn cảnh, là “lá chắn” vững chắc trước mọi cám dỗ, khó khăn, thách thức.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác chính trị tư tưởng đối với đội ngũ cán bộ cách mạng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực và động cơ đúng đắn, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân”. Nghị quyết số 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư xác định: “Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chuẩn hoá và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ”.

Thực tiễn cũng cho thấy, đội ngũ cán bộ cách mạng nói chung, cán bộ chiến sĩ CAND nói riêng tuyệt đại đa số có bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, có tư duy đổi mới, có ý thức trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có ý thức rèn luyện, phấn đấu, quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị; được cán bộ, đảng viên và Nhân dân tín nhiệm. Một bộ phận cán bộ thích ứng nhanh với sự phát triển của khoa học - công nghệ, có bản lĩnh vững vàng, tự tin trước xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận cán bộ, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bản lĩnh chính trị không vững vàng, phai nhạt lý tưởng cách mạng, suy thoái đạo đức, lối sống. Đặc biệt, trong bối cảnh của một thế giới đang biến chuyển đến kỷ nguyên Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (4.0) đã và đang có những thời cơ và thách thức đặt ra đối với sự phát triển của đất nước, của từng cá nhân, cộng đồng, xã hội, các cấp, các ngành.... Lợi dụng các thành tựu khoa học, công nghệ, sự phát triển của Internet, truyền thông, mạng xã hội, các thế lực thù địch hoạt động ráo riết, chống phá, xuyên tạc, công kích chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Vì vậy, định hướng tư tưởng cho cán bộ nói chung và cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng trong điều kiện của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là yêu cầu của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta hiện nay.

“Đối với công tác định hướng tư tưởng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa tạo ra thời cơ, vừa tạo ra thách thức mới đòi hỏi cần phải giải quyết. Trong đó, thách thức lớn có tác động, ảnh hưởng đến việc định hướng tư tưởng chính là sự xuất hiện ngày càng mạnh mẽ của công nghệ mới, phương tiện mới, nhất là sự phát triển một cách bùng nổ hệ thống các trang mạng xã hội, bùng nổ thông tin vượt ra ngoài sự quản lý theo phạm vi lãnh thổ của một quốc gia. Thực tế đó đòi hỏi lực lượng CAND bên cạnh nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ CAND giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, cần phải tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng trước những tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.” - Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ rõ.

Các đại biểu tham luận tại Hội thảo
Các đại biểu tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung làm rõ những cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND trong điều kiện của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay; thực trạng định hướng công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND; đề xuất, tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong điều kiện của Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Thiếu tướng, PGS.TS Vũ Văn Nhiên, Chủ nhiệm khoa Mác - Lênin, Học viện Quốc phòng cho rằng: Căn cứ từ thực tiễn lịch sử, công tác tư tưởng đối với lực lượng vũ trang luôn là một trong những hoạt động có vai trò quan trọng hàng đầu trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng, chiến đấu và chiến thắng của lực lượng vũ trang cách mạng. Cùng với đó, Nhân dân có vai trò to lớn trong công tác tư tưởng, lý luận của Đảng, vì vậy mỗi cán bộ, chiến sĩ CAND, nhất là những người làm công tác tư tưởng, lý luận cần dựa vào Nhân dân để đổi mới công tác tư tưởng, lý luận hiệu quả nhất.

“Công tác tư tưởng phải đi trước một bước, đi cùng và ở vị trí hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn Đảng, toàn dân. Bên cạnh những phương thức truyền thống, cần phát huy tiện ích của Cách mạng công nghiệp 4.0 để công tác tuyên giáo của Đảng ngày càng hiệu quả hơn.” - TS. Đoàn Văn Báu, Giám đốc Trung tâm thông tin Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Trung ương đề cập về vấn đề định hướng công tác tuyên giáo trong điều kiện Cách mạng công nghiệp 4.0 tại Hội thảo.
 
Căn cứ vào lý luận và thực tiễn, các đại biểu thống nhất, trong điều kiện cuộc Cách mạng 4.0 tác động mạnh mẽ đến mọi quốc gia, chính phủ, doanh nghiệp và người dân, làm thay đổi căn bản cách con người sống, làm việc và sản xuất, các mối đe dọa về an ninh phi truyền thống và chiến tranh công nghệ cao cũng sẽ tác động lên tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đi kèm với đó, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước sẽ tăng cường hoạt động “diễn biến hòa bình” với âm mưu, thủ đoạn chống phá ngày càng công khai trực diện hơn. Vì vậy, công tác tư tưởng trong CAND là một trong những lĩnh vực trọng yếu, hàng đầu và ngày càng phải được quan tâm nhằm tạo sự đoàn kết, thống nhất, chống mọi biểu hiện cơ hội, thực dụng, mơ hồ, mất cảnh giác, bảo đảm cho lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc với Nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo
Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện phát biểu tại Hội thảo

Kết quả của Hội thảo sẽ là cơ sở để Cục công tác Đảng và công tác chính trị và Học viện CSND tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an trong thời gian tiếp theo.

 “Đối với Học viện Cảnh sát nhân dân, việc tổ chức Hội thảo khoa học sẽ là điều kiện để Học viện nghiên cứu, phục vụ cho công tác giáo dục - đào tạo, học tập lý luận, bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý chí phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ” - Thiếu tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện cho biết thêm tại Hội thảo.

Phát biểu kết thúc Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt biểu dương Học viện CSND và Cục công tác Đảng và công tác chính trị đã phối hợp tổ chức thành công Hội thảo khoa học cấp Bộ lần này. Những thông tin, tài liệu từ Hội thảo chắc chắn là nguồn tham khảo có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng CAND, thể hiện quyết tâm xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của toàn Đảng và toàn dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

PV

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT