Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tạo bước phát triển mới cả về chất và lượng khi Nghị quyết số 35 đi vào cuộc sống

Dự hội thảo có đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương; các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an, các học viện, trường CAND cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND…

Đông đảo các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn tham dự hội thảo.
Đông đảo các đại biểu, nhà khoa học, nhà nghiên cứu thực tiễn tham dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay với sự phát triển mạnh mẽ của mạng Internet, mạng xã hội, sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái kinh tế thị trường đã tạo cơ hội, nguyên cớ để các thế lực thù địch, phản động, các phần tử thoái hoá, biến chất lợi dụng để tăng cường chống phá Đảng và Nhà nước và chế độ ta.

Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 35 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Sau khi Nghị quyết số 35-NQ/TW được ban hành và đi vào cuộc sống, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch ở nước ta có bước phát triển mới về cả chất và lượng.

GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.
GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu chào mừng hội thảo, PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cũng khẳng định: Hội thảo “Thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay: Thực trạng, kinh nghiệm và giải pháp” là dịp để các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, chuyên gia và các nhà quản lý bàn thảo sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng về những kết quả đạt được, đồng thời chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; đặc biệt là đưa ra các giải pháp hiệu quả để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những luận điệu xuyên tạc, chống phá của kẻ thù trong tình hình hiện nay.

PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo.
PGS.TS Mai Đức Ngọc, Chủ tịch Hội đồng trường, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND nhấn mạnh: Sau gần 5 năm triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo 35 các cơ quan Trung ương, các bộ, ban ngành đã tích cực quán triệt, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc và đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với những quan điểm sai trái, thù địch, góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo.
Trung tướng, GS.TS Trần Minh Hưởng, Giám đốc Học viện CSND phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo hôm nay là dịp để các đại biểu tiếp tục thảo luận làm rõ thêm thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian qua của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương, trong đó có vai trò nòng cốt của lực lượng CAND, Quân đội nhân dân.

Kết quả hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học bổ ích cho việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện CSND cũng như các cơ quan, đơn vị trong cả nước, từ đó góp phần nâng cao chất lượng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở Việt Nam trong tình hình mới.

“Phủ xanh” thông tin tích cực, ngăn chặn đẩy lùi thông tin tiêu cực

Hội thảo đã được lắng nghe các tham luận có giá trị cả về mặt lý luận và thực tiễn. Tiêu biểu như tham luận “Đổi mới công tác định hướng dư luận xã hội góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an; tham luận “Tăng cường giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên nhằm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay” của PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; tham luận “Tăng cường tính Đảng, tính chiến đấu trong công tác đào tạo, giảng dạy cao cấp lý luận chính trị tại Học viện CSND góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Thiếu tướng, TS Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện CSND…

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội thảo.
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận “Thực trạng, giải pháp công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong giai đoạn hiện nay” của bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam; tham luận “Vai trò của báo chí và truyền thông CAND trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” của Trung tá, ThS Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND; tham luận “Thực trạng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay ở các Bộ, ngành Trung ương và địa phương” của ông Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng, Thành viên chuyên trách Ban chỉ đạo 35 Trung ương; tham luận “Phủ xanh thông tin tích cực, ngăn chặn đẩy lùi thông tin tiêu cực góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” của Thiếu tá, PGS.TS Nguyễn Văn Sơn, Khoa An ninh chính trị nội bộ, Học viện ANND…

Trung tá, ThS Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại hội thảo.
Trung tá, ThS Phan Đăng Trường, Phó Tổng biên tập Báo CAND phát biểu tại hội thảo.

Các tham luận đã tập trung làm rõ một số nội dung chủ yếu như: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực trạng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; những vấn đề đặt ra, giải pháp và kiến nghị về nâng cao chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay.

Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.
Bà Nguyễn Thị Thu Lan, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Quảng Nam.

Trong đó, các ý kiến đều thống nhất rằng, để tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch hiện nay cần đảm bảo một số điều kiện cơ bản như trong bất kỳ hoàn cảnh nào và ở vào tình thế nào cũng phải kiên định với chủ nghĩa Mác-LêNin, tư tưởng Hồ Chí Minh-nền tảng tư tưởng quyết định bản chất khoa học, cách mạng của Đảng; giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước; phát huy tính chủ động, tích cực của mọi tầng lớp nhân dân; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách và kiện toàn Ban Chỉ đạo 35; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nòng cốt; xây dựng, lan toả các mô hình, cách làm hay; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo.
PGS.TS Trần Thanh Giang, Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu tại hội thảo.

Ngoài ra, cần phải giữ vững quan điểm kết hợp giữa bảo vệ và đấu tranh, giữa "xây" và "chống" với phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”; phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo 35 và vai trò của cơ quan báo chí truyền thông nói chung, vai trò của báo chí CAND và Quân đội nhân dân nói riêng; đổi mới cách tuyên truyền, cách lan toả thông tin giúp người dân có thể tiếp cận dễ dàng nhất, hiệu quả nhất cũng như nhận thức được tầm quan trọng của việc “phủ xanh” thông tin tích cực, ngăn chặn, đẩy lùi thông tin tiêu cực…

Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận Hội thảo
PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát biểu kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận hội thảo, PGS.TS Phạm Minh Sơn, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền khẳng định: Các tham luận, ý kiến phát biểu tại hội thảo đã tiếp cận chủ đề hội thảo từ nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó đặc biệt nhấn mạnh việc tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và ảnh hưởng đến sự sống còn của Đảng trong bối cảnh hiện nay.

Ban tổ chức và các đại biểu tham dự hội thảo.
Ban tổ chức và các đại biểu tham dự hội thảo.

Trên cơ sở nhìn thẳng vào thực trạng công tác này, các ý kiến cũng đã chỉ rõ những điểm đã làm được cần tiếp tục phát huy, lan toả và chia sẻ; những điểm còn bất cập, cần tiếp tục hoàn thiện; từ đó đề xuất các giải pháp, kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong bối cảnh hiện nay.

PGS.TS Phạm Minh Sơn cũng cho biết, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Học viện CSND sẽ phối hợp, chắt lọc ý kiến tham luận, góp ý để xây dựng báo cáo kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công an để tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hơn nữa Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT