Bộ Công an lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy

Chương I. Những quy định chung,gồm 04 điều(từ Điều 1 đến Điều 4)

- Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, Điều 2).

- Vị trí của Công an xã chính quy (Điều 3).

- Nguyên tắc hoạt động của Công an xã chính quy (Điều 4).

Chương II. Lộ trình bố trí Công an chính quy và bảo đảm điều kiện  hoạt động đối với Công an xã chính quy, gồm 3 điều (từ Điều 5 đến Điều 7).

- Lộ trình bố trí Công an xã chính quy (Điều 5).

- Nơi làm việc và trang bị của Công an xã chính quy (Điều 6).

- Bảo đảm kinh phí và cơ sở vật chất đối với lực lượng Công an xã chính quy (Điều 7).

Chương III. Trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp về bố trí Công an xã chính quy, gồm 03 điều (từ Điều 8 đến Điều 10).

- Trách nhiệm của Bộ Công an (Điều 8).

- Trách nhiệm của các bộ, ngành Trung ương (Điều 9).

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 10).

Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 02 điều ( Điều 11 và Điều 12).

- Hiệu lực thi hành (Điều 11).

- Trách nhiệm thi hành (Điều 12).

2. Về nội dung của Nghị định chỉ quy định vị trí, nguyên tắc hoạt động, lộ trình bố trí Công an chính quy, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn cán bộ, chế độ, chính sách; quan hệ công tác, lề lối làm việc; chế độ quản lý sinh hoạt; trình tự thủ tục điều động đối với sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Công an đã được quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BCA, ngày 11/4/2019 của Bộ Công an quy định việc điều động sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân đảm nhiệm các chức danh Công an xã. Do đó không quy định trong Nghị định này.

* Lộ trình bố trí Công an xã chính quy được thực hiện theo quy định tại Điều 5 như sau:

 Theo đó, đối với các xã hiện đang thiếu Trưởng Công an xã (là công chức cấp xã), do nghỉ việc, chuyển công tác khác thì Trưởng Công an cấp huyện báo cáo Giám đốc Công an cấp tỉnh, quyết định bổ nhiệm, điều động Công an chính quy thay thế theo Điều 5 của Nghị định này.

Đối với các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Trưởng Công an cấp huyện tham mưu với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách) để điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này (hoàn thành trước ngày 31/12/2020).

Đối với các xã không phải là trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: Căn cứ tình hình an ninh, trật tự của địa phương, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, có kế hoạch, phương án bố trí sắp xếp công tác khác đối với Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thường trực (lực lượng bán chuyên trách hiện nay) và có chính sách giải quyết phù hợp, không bổ nhiệm Trưởng Công an xã hoặc Phó trưởng Công an xã (là công chức cấp xã) do nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác để bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Điều 5 của Nghị định này (hoàn thành trước ngày 31/12/2021).

Đối với Phó trưởng Công an xã, Công an viên thường trực chưa sắp xếp, bố trí được công tác khác và Công an viên ở thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc và đơn vị dân cư tương đương thuộc xã, thị trấn (là những người hoạt động không chuyên trách) vẫn tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội do Trưởng Công an xã giao và hưởng các chế độ chính sách theo Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành đến khi có văn bản quy phạm pháp luật khác.

Toàn văn dự thảo Nghị định được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 14/05/2019 đến ngày 14/07/2019./.

 

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT