Bộ Công an lấy ý kiến góp ý Dự thảo Thông tư quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân

Theo Dự thảo, Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, phương thức, trình tự tuyển chọn công dân vào phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp hoặc chế độ tuyển dụng trong Công an nhân dân; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân, cụ thể:

Có nhiều điểm mới quan trọng về tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND.
Có nhiều điểm mới quan trọng về tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND.


 

Về nguyên tắc tuyển chọn (Điều 2)

Theo yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân; Bảo đảm dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, đúng pháp luật và bình đẳng giới; Đề cao trách nhiệm của các cấp ủy và thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương; Đúng chức danh, vị trí công việc và đủ điều kiện, tiêu chuẩn; bảo đảm tính cạnh tranh, một chỉ tiêu phải có ít nhất 03 người dự tuyển trở lên; Ưu tiên tuyển chọn người có chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ giỏi; người có tài năng; người dân tộc thiểu số.

Về đối tượng tuyển chọn (Điều 3)

Cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các bộ, ngành hoặc sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đang phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam đã tốt nghiệp đào tạo từ đại học trở lên; Công dân Việt Nam không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, thường trú trên lãnh thổ Việt Nam, đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng (bao gồm cả cao đẳng nghề, trung cấp nghề), đại học, trên đại học; Tuyển chọn để bố trí làm công tác nghiệp vụ công an hoặc tham mưu, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực theo chức năng của Công an nhân dân chỉ tuyển người đã tốt nghiệp đào tạo trình độ đại học trở lên; Trường hợp đặc biệt do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Về điều kiện tuyển chọn (Điều 4)

Các trường hợp quy định tại Điều 3 Thông tư này được xem xét tuyển chọn vào Công an nhân dân khi bảo đảm các điều kiện sau: Công an nhân dân có nhu cầu biên chế; Có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ, năng khiếu, kỹ năng phù hợp với yêu cầu của vị trí chức danh, công việc cần tuyển; Bảo đảm các tiêu chuẩn tuyển chọn quy định tại Điều 5 Thông tư này và tự nguyện phục vụ Công an nhân dân. Đối với các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này, các năm công tác phải được cơ quan, tổ chức (nơi công dân công tác) phân loại ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Về tiêu chuẩn tuyển chọn (Điều 5)

1. Tiêu chuẩn chính trị:

Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định tại Thông tư số 44/2018/TT-BCA ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn về chính trị của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và các quy định sau:

a) Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước;

b) Có năng lực, trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ được giao, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia;

c) Trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, ý thức cảnh giác cách mạng cao, giữ gìn và bảo vệ bí mật nhà nước.

2. Phẩm chất đạo đức

Có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm.

3. Văn bằng, chứng chỉ: đã tốt nghiệp và được cấp bằng (hoặc chứng chỉ) tốt nghiệp.

5. Tuổi đời

Từ đủ 18 tuổi đến dưới 30 tuổi (tính đến ngày quyết định tuyển chọn); công dân có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thì tuyển chọn đến 35 tuổi, chức danh giáo sư, phó giáo sư tuyển chọn đến hết 40 tuổi.

6. Sức khoẻ

Đủ tiêu chuẩn sức khỏe tuyển chọn vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an và các quy định sau:

a) Chiều cao: đối với nam từ 1m64 trở lên; đối với nữ từ 1m58 trở lên;

b) Thị lực: thị lực không kính mỗi mắt đạt 9-10/10, tổng thị lực 2 mắt có thể đạt từ 19- 20/10.

c) Tuyển công dân có trình độ khoa học công nghệ bố trí làm công tác khoa học công nghệ, gồm: kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, thông tin, cơ yếu, an ninh mạng, tác chiến điện tử, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, người có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học, có chức danh giáo sư, phó giáo sư: được hạ thấp 02 (hai) cm đối với từng giới so với quy định tại điểm a khoản này; có thể cận, viễn thị nhưng không quá 3 điốp.

7. Năng khiếu

Công dân được tuyển chọn để bố trí ở những đơn vị làm công tác nghiệp vụ công an phải là người bình tĩnh, nhạy cảm, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, có các tiêu chuẩn cần thiết về năng khiếu công an do các đơn vị trực thuộc Bộ Công an quy định đối với từng hệ lực lượng (nếu có).

Về phương thức tuyển chọn (Điều 6)

1. Việc tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân được thực hiện thông qua thi tuyển, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hình thức, nội dung thi tuyển phải phù hợp với ngành, nghề, bảo đảm lựa chọn được những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển chọn.

2. Người dự tuyển thuộc một trong các trường hợp sau được tuyển chọn thông qua xét tuyển:

a) Có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc;

b) Chuyên môn đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu được duyệt) nhưng có trình độ đào tạo cao hơn;

c) Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này.

3. Trường hợp số lượng người đăng ký dự tuyển trong đợt xét tuyển hoặc thi tuyển không bảo đảm nguyên tắc quy định tại khoản 4 Điều 2 Thông tư này, Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Cục Tổ chức cán bộ để tổng hợp, trình Bộ trưởng xem xét, quyết định tổ chức tuyển chọn tập trung thông qua Hội đồng của Bộ.

Về ưu tiên trong tuyển chọn

1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư này được cộng điểm, nếu thuộc một trong các ưu tiên sau:

a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;

c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; là người dân tộc thiểu số: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm xét tuyển hoặc thi tuyển.

đ) Có tài năng, năng khiếu đặc biệt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và biên chế của Công an nhân dân trong các ngành, lĩnh vực thể dục thể thao, nghệ thuật, được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT