Bộ Công an Mít tinh hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019


Lực lượng CAND tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam


Thực hiện quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Ngày Pháp luật) đã được lực lượng Công an nhân dân (CAND) tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, sâu rộng trong toàn lực lượng, đã trở thành ngày hội chính trị, pháp lý quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tinh thần thượng tôn pháp luật, tôn trọng kỷ luật, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Báo cáo tại Lễ Mít tinh nêu rõ, từ cuối năm 2018 đến nay, lực lượng CAND đã tổ chức gần 1.000 hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho 106.982 lượt cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cốt cán, cán bộ trực tiếp đấu tranh phòng, chống tội phạm và cán bộ làm công tác pháp chế, cải cách hành chính, tư pháp… Ngoài ra, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức hàng trăm cuộc hội thảo, tọa đàm về chấp hành, bảo vệ Hiến pháp, pháp luật và văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân; tổ chức 26 cuộc thi tìm hiểu về các đạo luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành liên quan đến công tác công an, với 7.567 cán bộ, chiến sĩ Công an tham gia. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức biên soạn, in ấn các tài liệu tuyên truyền pháp luật dưới nhiều hình thức như: “Sổ tay pháp luật”, “Hỏi đáp pháp luật”, “Đề cương giới thiệu, hướng dẫn thực hiện pháp luật”, “Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo từng chuyên đề”, góp phần phục vụ hiệu quả cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương còn tập trung vào các hoạt động hoàn thiện thể chế, rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, bảo đảm cho các văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với Hiến pháp. Cụ thể, từ năm 2018 đến nay, lực lượng CAND đã kiến nghị, đề xuất, trình Quốc hội thông qua 05 luật, 02 nghị quyết, trình Chính phủ ban hành 12 nghị định…; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành ban hành 08 thông tư liên tịch, ban hành theo thẩm quyền 72 thông tư. Tích cực tham mưu, đề xuất Chính phủ tham gia đàm phán nhiều hiệp định liên quan đến công tác dẫn độ, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù, phòng, chống tội phạm giữa Việt Nam với nhiều quốc gia trên thế giới.

Công tác quản lý, theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ; cải cách hành chính; quản lý, theo dõi tình hình thi hành về xử lý vi phạm hành chính được lãnh đạo Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương quan tâm chỉ đạo sát sao, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai thi hành Ngày Pháp luật của Công an các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Để việc triển khai thi hành Ngày Pháp luật trong CAND đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần của các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Chủ động tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với các chương trình, kế hoạch về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ. 

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho mỗi cán bộ, chiến sĩ nhằm thông qua việc gương mẫu chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ mà thuyết phục, giáo dục quần chúng, thành viên trong gia đình về ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, các học viện, trường CAND cần nghiên cứu, đổi mới hệ thống giáo trình giảng dạy về pháp luật và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các học viên được trang bị những kiến thức cần thiết về pháp luật và công tác phổ biến pháp luật. 

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động phối hợp giữa lực lượng CAND với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và địa phương trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nói riêng và công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật nói chung.

Đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện tốt các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia; đồng thời chủ động nghiên cứu về việc tham gia các điều ước quốc tế đa phương và đàm phán ký kết các điều ước quốc tế song phương liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự nhằm đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế. 

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT