Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện Đề án “Xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”
Toàn cảnh cuộc họp.

Cùng dự cuộc họp có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Trung tướng Lương Tam Quang, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ biên tập nghiên cứu, xây dựng Đề án. Theo đó, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng Ban; các đồng chí Thứ trưởng làm Phó Trưởng Ban. Tổ biên tập do Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Tổ trưởng...

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch nghiên cứu, xây dựng Đề án và tóm tắt Đề cương chi tiết Đề án, Thiếu tướng Hoàng Đức Lừng, Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ nêu rõ: Từ chủ trương của Đảng, quy định của Nhà nước trong những năm qua, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong những năm tới cần tiếp tục được tăng cường, củng cố lực lượng Công an nhân dân (CAND), việc nghiên cứu, xây dựng Đề án là hết sức cần thiết. Chủ trương xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã được đề ra trong Nghị quyết, Cương lĩnh, Hiến pháp, Luật, Pháp lệnh và từ Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV năm 1976. Đây là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán về xây dựng lực lượng CAND. Trong từng giai đoạn cách mạng, mục tiêu, nội dung này được thể hiện phù hợp với bối cảnh, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an và thực tế các nội dung này đã được thực hiện, nhất là nội dung “cách mạng” hình thành từ khi thành lập lực lượng CAND đến nay, nội dung “chính quy, tinh nhuệ” cũng từng bước được xây dựng, một số đơn vị, lực lượng đã từng bước trang bị hiện đại.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, mục tiêu xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 đạt được tổng thể 04 nội dung “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, trong đó nội dung “hiện đại” được quan tâm nhấn mạnh và xác định lộ trình cụ thể về thời gian để tập trung đầu tư. Các nội dung này có quan hệ chặt chẽ, mật thiết, tương hỗ lẫn nhau, nội dung này là cơ sở, tiền đề của các nội dung kia...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến bổ sung về bố cục, nội dung, tiến độ hoàn thành các Đề án thành phần, chuyên đề nhằm hoàn thiện Đề án tổng thể trong thời gian sớm nhất.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Đề án “Xây dựng lực lượng CAND đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại” là Đề án rất lớn, có ý nghĩa rất chiến lược, nền tảng, cốt lõi để tiến hành công tác xây dựng lực lượng CAND, xây dựng tiềm lực cho CAND trong 10 năm tới. Do đó yêu cầu đặt ra khi nghiên cứu, xây dựng Đề án phải quán triệt, bám sát, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật về công tác công an, xây dựng lực lượng CAND; đồng bộ với triển khai thực hiện Nghị quyết số 22 của Bộ Chính trị; đảm bảo toàn diện trên tất cả các mặt xây dựng lực lượng, xây dựng tiềm lực cơ sở vật chất, hậu cần, kỹ thuật CAND, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng lực lượng, từng cấp Công an; yêu cầu tinh nhuệ, hiện đại nhưng phải khả thi, phù hợp với điều kiện, khả năng đáp ứng của ngân sách; đưa ra các định hướng, nội dung, tiêu chí cụ thể về 04 nội dung: “cách mạng”, “chính quy”, “tinh nhuệ”, “hiện đại”; xác định rõ lộ trình của các lực lượng tiến lên hiện đại…

Để xây dựng, hoàn thiện Đề án theo đúng tiến độ đề ra, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí thành viên trong Ban Chỉ đạo tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị bám sát thực hiện những nội dung theo đúng kế hoạch của Bộ; các đồng chí lãnh đạo Bộ, Phó trưởng Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, cho ý kiến với các chuyên đề, Đề án thành phần, các đơn vị được phân công phụ trách. Các đồng chí Cục trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công đảm bảo chất lượng, tiến độ, đồng thời báo cáo với đồng chí Thứ trưởng phụ trách cho ý kiến trước khi báo cáo Ban Chỉ đạo. Các đơn vị khẩn trương, hoàn thiện các Đề án thành phần, chuyên đề theo kế hoạch Đề án, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ…

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT