Đoàn kết, đồng lòng, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Đối với lực lượng Công an nhân dân, với ánh sáng soi đường của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, kể từ khi ra đời đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, lập công xuất sắc, có những đóng góp đặc biệt quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Một trong những bài học lớn quyết định sự thành công trong công tác của Công an nhân dân Việt Nam đó là luôn đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng, bám sát và phục vụ thắng lợi đường lối chính trị của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, thường xuyên quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại
Xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại

Thực tiễn đã khẳng định, hệ thống chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại luôn là mục tiêu xuyên suốt, nhất quán, đặc biệt là trong các Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc từ lần thứ VIII đến nay; đồng thời cũng được bổ sung, phát triển, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong từng thời kỳ.   

Trước yêu cầu mới của cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, Đảng đã ban hành Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Trên cơ sở đó, tổ chức bộ máy CAND tiếp tục được điều chỉnh, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, với mô hình Công an bốn cấp; bảo đảm tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn, theo cấp hành chính, theo lĩnh vực. Phương tiện, trang thiết bị ngày càng tiên tiến, một số lực lượng được trang bị hiện đại; chất lượng, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao; pháp luật về an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng ngày càng hoàn thiện; đội ngũ cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy truyền thống của CAND Việt Nam anh hùng, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thể hiện bản chất cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, với chế độ xã hội chủ nghĩa, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, hoàn thành xuất sắc trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó;  thực sự là đội ngũ của những người “chỉ biết còn Đảng thì còn mình”, là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, đấu tranh thắng lợi với các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Để hiện thực hóa quyết tâm và khát vọng lớn lao phấn đấu đến năm 2025 xây dựng Việt Nam là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 thành một nước đang phát triển, công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến 2045 thành một nước phát triển, thu nhập cao, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hơn bao giờ hết, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội lại càng trở nên quan trọng và CAND đóng vai trò nòng cốt. Để CAND có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số lực lượng tiến thẳng lên hiện đại theo lộ trình hai giai đoạn. Mục tiêu cần đạt được là “Đến năm 2025, cơ bản xây dựng CAND tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ”.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết chuyên đề rất quan trọng thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng đối với lực lượng CAND; là sự kỳ vọng của Đảng vào lực lượng vũ trang trọng yếu, nòng cốt bảo vệ an ninh, trật tự. Nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TW là những định hướng chiến lược của Đảng ta đối với công tác xây dựng lực lượng CAND từ nay đến năm 2030, đồng thời, Nghị quyết là căn cứ chính trị để Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương ban hành chương trình, kế hoạch hành động tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Vì vậy, để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, lực lượng CAND cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

Thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND là yếu tố quyết định tạo nên sức mạnh to lớn để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, do vậy phải chủ động làm tốt công tác tham mưu với các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Trung ương, cấp ủy, chính quyền ở địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW; phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân, với các ban, bộ, ngành, đoàn thể tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công nhằm phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; phối hợp với các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị và nhân dân thấu hiểu, quan tâm ủng hộ và giúp đỡ lực lượng CAND thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW.

Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị cần chuẩn bị chu đáo để tổ chức cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ quán triệt hiểu sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng và nội dung của Nghị quyết số 12-NQ/TW, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong toàn lực lượng CAND; cụ thể hóa các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết số 12-NQ/TW vào các kế hoạch triển khai, kế hoạch hành động, các đề án, chuyên đề nghiệp vụ của từng công an đơn vị, địa phương và trong nghiên cứu, hoạch định chính sách, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tính chất, đặc điểm của đơn vị, địa phương theo lộ trình chung của các lực lượng, phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội, khả năng bảo đảm nguồn lực của Nhà nước và địa phương.

Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác công an, nhất là công tác xây dựng tổ chức Đảng và đảng viên thật sự trong sạch, vững mạnh, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, kiên quyết khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật đảng, kỷ luật Ngành, suy thoái về đạo đức, lối sống. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ CAND theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”, có đủ sức mạnh đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, các loại tội phạm; ứng phó hiệu quả với các nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, các sự kiện bất ngờ và các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng, hiệu quả việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ trong công tác công an và đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. 

Sức mạnh của lực lượng CAND được quyết định bởi sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân, vì thế, lực lượng CAND, nhất là lực lượng Công an cơ sở cần quán triệt sâu sắc quan điểm “dân là gốc” trong tư duy và hành động nhằm phát huy vai trò của nhân dân tham gia giám sát, góp ý kiến xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Trong tu dưỡng, rèn luyện, công tác hàng ngày, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân, bám sát cơ sở, gần gũi, giúp đỡ nhân dân theo phương châm “lúc dần cần, lúc dân khó, có Công an”, luôn phấn đấu hết mình vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức và đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, chiến lược Công an, làm rõ hơn cơ sở khoa học, thực tiễn và hoàn thiện nội hàm các tiêu chí xây dựng lực lượng CAND theo Nghị quyết số 12-NQ/TW để Công an các đơn vị, địa phương thống nhất thực hiện, góp phần hoàn thiện lý luận xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là mục tiêu lớn, chiến lược nhưng cũng rất cấp thiết, diễn ra trong một chặng đường dài với nhiều việc phải làm. Do đó, toàn lực lượng CAND cần có quyết tâm chính trị cao, hành động thực tiễn kiên quyết, kịp thời, thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, có kế hoạch, lộ trình khoa học đối với từng cấp, từng hệ lực lượng, phát huy vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, bộ, ngành trong công tác xây dựng lực lượng CAND. Mỗi cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là người đứng đầu cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, coi trọng danh dự, tự giác, gương mẫu, nêu cao tính tiền phong trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao để xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước, là con em yêu quý của Nhân dân, là đối tác chân thành, tin cậy, có trách nhiệm của các bạn bè quốc tế.

Để hoàn thành trọng trách bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, lực lượng CAND rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp, ủng hộ, giúp đỡ của Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể và nhân dân, cùng góp phần xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT