Dự thảo Thông tư quy định về thi hành án hình sự tại cộng đồng

Tổ chức thi hành án phạt cảnh cáo, án treo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; thi hành quyết định hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; thi hành quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện; Thực hiện giám sát, giáo dục người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, tước một số quyền công dân; kiểm soát, giáo dục người chấp hành án phạt quản chế; quản lý người được hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; quản lý người được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Thông tư này áp dụng đối với: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an, cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương trong thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng; Người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, quản chế, cấm cư trú, tước một số quyền công dân, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; người được hoãn chấp hành án phạt tù, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù; người được tha tù trước thời hạn có điều kiện; Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến thi hành án hình sự tại cộng đồng.

Nguyên tắc thực hiện thi hành án hình sự tại cộng đồng là tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; quản lý, giám sát, giáo dục chặt chẽ, có hiệu quả người chấp hành án hình sự tại cộng đồng; tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng có điều kiện thuận lợi nhất trong chấp hành án, sớm chấp hành xong án phạt, trở thành công dân có ích cho xã hội.

Về thực hiện triệu tập người chấp hành án hình sự tại cộng đồng để làm thủ tục chấp hành án và cam kết chấp hành án, dự thảo nêu rõ:Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện triệu tập người được hưởng án treo, người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, người được hoãn chấp hành án phạt tù đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục thi hành án và cam kết chấp hành án theo đúng thời hạn quy định của Luật Thi hành án hình sự. Trường hợp người chấp hành án là người dưới 18 tuổi, cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện triệu tập thêm người đại diện của người chấp hành án cùng tham gia buổi làm việc.  

Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện gửi giấy triệu tập cho người chấp hành án đồng thời gửi cho Ủy ban nhân dân cấp xã và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cử đại diện của Ủy ban nhân dân cấp xã tham dự buổi làm việc của cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện đối với người chấp hành án.

Ủy ban nhân dân cấp xã triệu tập người chấp hành án phạt cấm cư trú, quản chế, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đến trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã để làm thủ tục thi hành án và cam kết chấp hành án, chấp hành pháp luật.

Công an cấp xã thông báo quyết định của Tòa án; quyền, nghĩa vụ của người chấp hành án; yêu cầu người chấp hành án chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và nghĩa vụ của người chấp hành án; yêu cầu người chấp hành án viết bản tự khai lý lịch và bản cam kết chấp hành án. Kết thúc buổi làm việc, tiến hành lập biên bản làm việc để lưu hồ sơ thi hành án.

Người chấp hành án, người đại diện của người chấp hành án phải có mặt theo giấy triệu tập (trừ trường hợp vì lý do bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan) và thực hiện nghiêm chỉnh việc cam kết chấp hành án. Trường hợp người chấp hành án không có mặt theo giấy triệu tập hoặc không cam kết thì cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu lập biên bản vi phạm nghĩa vụ.

Bạn đọc quan tâm có thể xem toàn văn dự thảo và góp ý tại Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT