Dự thảo Thông tư quy định về thực hiện dân chủ trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an

Theo đó, Thông tư này quy định về mục đích, nguyên tắc, nội dung, hình thức thực hiện dân chủ ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trong Công an nhân dân, áp dụng đối với các trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng thuộc Bộ Công an; cán bộ, chiến sĩ, công nhân Công an, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (sau đây gọi chung là cán bộ, chiến sĩ); phạm nhân ở trại giam, trại viên cơ sở giáo dục bắt buộc, học sinh trường giáo dưỡng (sau đây gọi chung là phạm nhân, trại viên, học sinh); cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Quy định những việc cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, thực hiện trong công tác quản lý phạm nhân, trại viên, học sinh ở trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Điều 7)

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật trong công tác quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Xuất trình giấy tờ có liên quan theo quy định khi đến thăm gặp, tiếp xúc với phạm nhân, trại viên, học sinh và đề nghị giải quyết các công việc liên quan; nghiêm chỉnh thực hiện nội quy và chỉ dẫn của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

- Phát hiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật trong quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh; tham gia đấu tranh, ngăn chặn hành vi vi phạm nội quy trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, cản trở hoạt động của cán bộ, chiến sĩ trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng theo quy định của pháp luật.

Về những việc phạm nhân, trại viên, học sinh tham gia ý kiến để Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng quyết định (Điều 8)

- Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia bình xét thi đua, xếp loại, khen thưởng, kỷ luật, được đề xuất ý kiến đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, giảm thời hạn chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng đối với bản thân cũng như đối với phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

- Phạm nhân, trại viên, học sinh được quyền khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; được kiến nghị với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng đối với những biểu hiện tiêu cực, thiếu sót trong quản lý, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân, trại viên, học sinh của cán bộ, chiến sĩ công tác tại trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, những lời nói, cử chỉ, hành động sai trái, lệch lạc, vi phạm pháp luật của phạm nhân, trại viên, học sinh khác.

- Phạm nhân, trại viên, học sinh được tham gia các cuộc họp tập thể phạm nhân, trại viên, học sinh và được quyền lựa chọn, bình bầu người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị vào Ban tự quản phạm nhân, trại viên, học sinh (sau đây gọi chung là Ban tự quản) hoặc đề nghị bãi miễn người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Ban tự quản. Ban tự quản có trách nhiệm giúp Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng giữ gìn trật tự, vệ sinh môi trường, nội quy, nếp sống văn hóa trong trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; đề đạt kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của phạm nhân, trại viên, học sinh với Giám thị trại giam, Giám đốc cơ sở giáo dục bắt buộc, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng.

- Phạm nhân, trại viên, học sinh thực hiện việc tham gia ý kiến, kiến nghị, đề xuất thông qua hoạt động của Ban tự quản, gửi qua hòm thư góp ý, đối thoại trực tiếp hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật và của Thông tư này

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 23/07/2019 đến ngày 23/09/2019.

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT