Dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong Công an nhân dân

Thông tư này quy định về nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, quy trình, thủ tục, hồ sơ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân trong công tác tuyển sinh vào giáo dục văn hóa bậc trung học phổ thông, đào tạo trình độ trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp chính trị trong Công an nhân dân. Được áp dụng với các Học viện, trường Công an nhân dân, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Công an đơn vị, địa phương), sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; Cơ quan, đơn vị ngoài lực lượng Công an nhân dân, công dân Việt Nam và người nước ngoài tuyển sinh, đào tạo trong Công an nhân dân theo quy định hoặc theo thỏa thuận hợp tác về đào tạo của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc theo thỏa thuận hợp tác về đào tạo của Bộ Công an.

Theo Dự thảo, nguyên tắc tổ chức tuyển sinh trong Công an nhân dân cụ thể như sau:

- Tuyển sinh trong Công an nhân dân phải căn cứ vào các quy định hiện hành của Nhà nước về giáo dục, đào tạo kết hợp với yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân đảm bảo số lượng, chất lượng theo nhu cầu biên chế của Công an nhân dân; đáp ứng yêu cầu trình độ, kiến thức theo tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ của từng cán bộ đang hoặc sẽ đảm nhận sau khi tốt nghiệp gắn với quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phục vụ yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng của lực lượng Công an nhân dân.

- Nghiêm cấm mọi hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho người dự tuyển hoặc lợi dụng dân chủ trong tuyển sinh để vu khống, tạo dư luận, làm tổn hại đến uy tín của tổ chức, cá nhân thực hiện công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân.

- Không cử cán bộ dự tuyển cùng một lúc: nhiều lớp đào tạo dài hạn có thời gian học từ 12 tháng trở lên trở lên hoặc vừa lớp bồi dưỡng (dưới 12 tháng) vừa lớp đào tạo dài hạn có lịch học trùng nhau hoặc các lớp bồi dưỡng ngắn hạn có thời gian học trùng nhau.

- Không cử dự tuyển, đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ đang trong thời gian bị xem xét xử lý kỷ luật hoặc chấp hành quyết định kỷ luật từ khiển trách trở lên.

- Đối với cán bộ, công dân ngoài lực lượng Công an nhân dân tham gia dự tuyển, đào tạo trong Công an nhân dân thì việc tuyển sinh theo quy định của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, quy định của Bộ Công an hoặc theo quy định về thoả thuận hợp tác giữa Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam với các nước hoặc theo quy định về thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Công an với các nước và các bộ, ngành liên quan.

Việc thực hiện dân chủ trong công tác tuyển sinh

- Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân tổ chức sơ tuyển, thi tuyển, xét tuyển phải đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, trình tự, thủ tục, thời gian; bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy chế, quy định.

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và công dân được quyền hỏi, tìm hiểu những thông tin có liên quan đến công tác tuyển sinh Công an nhân dân; được quyền khiếu nại, tố cáo khi phát hiện những sai phạm trong công tác tuyển sinh và được trả lời về những vấn đề có liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà nước và của Bộ Công an (trừ các thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước).

- Các sai sót thuộc Công an đơn vị, địa phương, trường Công an nhân dân về công tác tuyển sinh phải được giải quyết, xử lý, khắc phục để bảo đảm quyền, lợi ích cho cán bộ, chiến sĩ Công an và công dân tham gia tuyển sinh.

Tại Chương II của dự thảo đã quy định rõ về đối tượng, điều kiện dự tuyển đào tạo các bậc học như:

- Dự tuyển đào tạo Tiến sĩ; Thạc sĩ;

- Dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương;

- Dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học hoặc trình độ Thạc sĩ hoặc trình độ Tiến sĩ;

- Cử tuyển đào tạo đại học;

- Dự tuyển đào tạo đại học vừa làm vừa học;

- Dự tuyển đào tạo liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

- Dự tuyển đào tạo đại học cấp bằng đại học thứ hai (văn bằng 2);

- Dự tuyển đào tạo trung cấp chính quy tuyển mới;

- Dự tuyển đào tạo trung cấp chính quy cho cán bộ trong biên chế CAND;

- Dự tuyển giáo dục trung học phổ thông (đào tạo văn hóa nhỏ tuổi);

- Dự tuyển đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh kiến thức cao cấp lý luận chính trị;

- Dự tuyển hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị.

Trong đó, đối tượng dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 7 của dự thảo, gồm:

a) Cán bộ Công an;

b) Chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND có thời gian công tác từ 12 tháng trở lên; công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành thực hiện nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày có quyết định xuất ngũ đến tháng sơ tuyển (tháng 3);

c) Công dân có hộ khẩu thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển (trừ đối tượng quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 Thông tư này).

Khoản 2 Điều 7 của dự thảo cũng cho biết, người dự tuyển đào tạo đại học chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương phải đảm bảo các điều kiện về tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài ra phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Trong những năm học trung học phổ thông và tương đương đạt học lực từ trung bình trở lên (theo kết luận học bạ), từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường CAND phải đạt từ 6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên, riêng đối tượng tại điểm a, b Khoản 1 Điều này áp dụng trung bình cộng điểm các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 6.5 (sáu phẩy năm) điểm trở lên; các điều kiện về học lực khác theo quy định hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an.

b) Tính đến năm dự tuyển, đối tượng thuộc điểm a, b Khoản 1 Điều này không quá 30 tuổi; đối tượng thuộc điểm c Khoản 1 điều này không quá 20 tuổi, riêng người dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi;

c) Phẩm chất đạo đức:

- Đối tượng thuộc điểm a, b Khoản 1 Điều này phân loại cán bộ ở mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên trong năm liền trước với năm dự tuyển. Riêng công dân hoàn thành thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND hoặc hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong Quân đội nhân dân trong thời gian tại ngũ, hàng năm đều đạt mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên, không vi phạm kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

- Đối tượng thuộc điểm c Khoản 1 Điều này, trong những năm học trung học phổ thông và tương đương đạt hạnh kiểm từ loại khá trở lên, chưa kết hôn, chưa có con đẻ;

d) Đảm bảo tiêu chuẩn chính trị theo quy định hiện hành của Bộ Công an;

đ) Đủ sức khỏe tuyển vào CAND theo quy định của Bộ Công an: Chiều cao từ 164cm đến 195cm đối với nam, từ 158cm đến 180cm đối với nữ; Chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính bằng trọng lượng (kilogam) chia cho bình phương chiều cao (mét) đạt từ 18.5 đến 30; Nếu mắc tật khúc xạ cận thị hoặc viễn thị thì không quá 3 đi - ốp; kiểm tra thị lực qua kính mắt phải đạt 10/10, tổng thị lực 2 mắt đạt 19/10 trở lên;

e) Năng khiếu: có khả năng giữ bình tĩnh, nhanh nhẹn, có trí nhớ tốt, tư duy logic và những phẩm chất khác (nếu có) theo yêu cầu của từng hệ lực lượng nghiệp vụ trong CAND.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của người dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày 30/12/2019 đến 01/03/2020.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT