Hội thảo khoa học "Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân"

Ngày 3/8, Bộ Công an đã tổ chức Hội thảo khoa học Đảng, Bác Hồ và nhân dân với Công an nhân dân (CAND). 

Được sự uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội thảo. 

Tới dự, về phía Bộ Công an có các đồng chí; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện các học viện, trường trong CAND; lãnh đạo Công an một số địa phương.

Các đại biểu tại Hội thảo
Các đại biểu tại Hội thảo

Về phía khách mời có các đồng chí: Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương; PGS, TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia TP Hồ Chí Minh; PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; đồng chí Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

Các đại biểu dự Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo

Các đồng chí lãnh đạo đại diện các cơ quan của Ban Tuyên giáo Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Dân vận Trung ương; Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật; Bảo tàng Hồ Chí Minh... và các tướng lĩnh, các học giả, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lý luận. Trung tướng PGS, TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND tham gia điều hành Hội thảo.

Các đại biểu dự Hội thảo
Các đại biểu dự Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, trải qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND luôn tỏ rõ tấm lòng tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, đoàn kết, thống nhất, lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang 75 năm đã đi qua, có thể thấy tất cả những chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều xuất phát từ sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quan tâm, chỉ dạy quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự đùm bọc, tin tưởng, che chở, giúp đỡ của quần chúng nhân dân.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội thảo

Lực lượng CAND Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, là lực lượng của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ, mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND là nguyên tắc bất biến, nhất quán, xuyên suốt tiến trình cách mạng Việt Nam, nhân tố quyết định mọi thắng lợi, bảo đảm cho lực lượng CAND ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử của mình trước dân tộc. Đối với lực lượng CAND, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành rất nhiều tình cảm đặc biệt và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, cụ thể, tiêu biểu là Sáu lời dạy của Người đối với CAND.

GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo
GS, TS Hoàng Chí Bảo phát biểu tại Hội thảo

Quán triệt quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng”, trong mọi giai đoạn, thời kỳ cách mạng, lực lượng CAND luôn dựa vào dân, phát huy sức mạnh của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. Thực tiễn lịch sử đã khẳng định rõ hơn lời dạy của Bác Hồ: “Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp ta ít, thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Những thành tựu to lớn của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong những năm qua càng làm sáng tỏ chân lý nhân dân là lực lượng vĩ đại, là sức mạnh to lớn, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp cách mạng là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

GS, TSKH Vũ Minh Giang phát biểu tại Hội thảo
GS, TSKH Vũ Minh Giang phát biểu tại Hội thảo

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhắc đến một số sự kiện chính trị trọng đại trong năm 2020 và cho biết, nằm trong chuối các hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, Hội thảo khoa học “Đảng, Bác Hồ và nhân dân với CAND” là hoạt động khoa học, là hình thức sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần giáo dục, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng CAND; từ đó tiếp tục xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, củng cố niềm tin và phát huy sức mạnh của toàn lực lượng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã khẳng định, làm rõ thêm quan điểm của Đảng ta về đường lối đấu tranh cách mạng, xây dựng lực lượng vũ trang trong đó có CAND, tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND cũng như những tình cảm, sự quan tâm, chỉ dạy của Người lúc sinh thời.

Các đại biểu còn  tập trung phân tích, luận giải làm sâu sắc hơn những nội dung như: Xác định, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về sự lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với CAND; khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố quyết định tới thắng lợi trong công tác, chiến đấu của CAND Việt Nam.

Phân tích, làm rõ giá trị thời đại của tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, cốt lõi là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND về tư cách người Công an cách mạng đối với công tác xây dựng Đảng trong CAND và xây dựng lực lượng CAND hiện nay. 

Từ quan điểm xuyên suốt của Đảng về vị trí, vai trò, sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác vận động quần chúng, khẳng định sâu sắc, toàn diện hơn vị trí, vai trò to lớn của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND;  phân tích, đánh giá những chiến công, thành tích và đóng góp của lực lượng CAND đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, nhất là trong thời kỳ đổi mới, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; khẳng định vai trò, trách nhiệm của CAND trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong bối cảnh tình hình mới.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, thời gian tới cần phải đảm bảo nguyên tắc sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là nhân tố mọi thắng lợi của lực lượng CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội. Phát huy giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về CAND, nhất là Sáu điều Bác Hồ dạy CAND, coi đó là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của CAND; phát huy sức mạnh của nhân dân, gắn bó “máu thịt” với nhân dân, dựa vào nhân dân để làm việc và xây dựng lực lượng...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cho biết, trong bối cảnh hiện nay, tốc độ phát triển rất nhanh chóng của khoa học, công nghệ, tính chất xuyên quốc gia, xuyên biên giới, phi chính phủ đã tác động đến các chỉ số an ninh, an toàn. Trên thế giới đã đặt ra các bộ chỉ số: đáng sống, sự hài lòng, an ninh, an toàn đối với thành phố thông minh. 

“Chính vì vậy, yêu cầu đặt ra với chúng ta hiện nay hết sức nặng nề, phải phát huy giá trị tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với CAND để xây dựng lực lượng CAND cách mạng chính quy, tinh nhuệ từng bước hiện đại, lực lượng CAND phải chủ động, không để bị động, đột xuất, bất ngờ” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Sau Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, Học viện Chính trị CAND khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến phát biểu của các đại biểu để báo cáo với Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an vận dụng, triển khai cụ thể trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Nhân dân giao phó và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

 GS, TS Hoàng Chí Bảo: “Quốc bảo”, “Pháp bảo” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại là kim chỉ nam cho lực lượng CAND

 Phát biểu tại Hội thảo, GS, TS Hoàng Chí Bảo, nhấn mạnh đến những tác phẩm tiêu biểu của Người mà Đảng, Nhà nước đã xếp vào bảo vật Quốc gia (Quốc bảo) và các phương pháp Cách mạng, phương pháp làm việc, phương pháp lãnh đạo, phương pháp ứng xử (Pháp bảo) để chúng ta vận dụng và thực hiện. 

GS, TS Hoàng Chí Bảo cho biết, 5 Quốc bảo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đều liên hệ mất thiết đến những chỉ dẫn của người đối với lực lượng Công an, đồng thời cho biết, trong lực lượng CAND có một cuốn sách bỏ túi đáng quý của CAND là “125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh với lực lượng CAND Việt Nam”, do  GS.TS Tô Lâm chủ biên, là cẩm nang, là công cụ để lực lượng CAND chúng ta suy nghĩ, hành động.  Trong 125 câu nói của Bác, có thể xếp thành 6 vấn đề lớn, là nội dung tư tưởng chủ yếu của Hồ Chí Minh về CAND.

Ngoài 6 vấn đề trong cuốn cẩm nang đã nêu ra, GS, TS Hoàng Chí Bảo còn nhấn mạnh thêm mối quan hệ giữa Công an với Quân đội. Hai lực lượng là mẫu mực trong công tác dân vận, vận động quần chúng làm Cách mạng, là hai lực lượng bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và thực chất là bảo vệ nhân dân, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Chính vì thế, Bác đã chỉ dẫn công tác dân vận cả trong Quân đội và Công an rất thấm thía. 

“Như vậy, nói về những lời Bác Hồ căn dặn CBCS CAND, có thể rút ra mấy điểm nhấn: đó là Chính trị ở tầm bản lĩnh vững vàng; Khoa học, tri thức ở mức độ thấu đáo; Văn hoá, nhất là ứng xử tinh tế; đặc biệt là bao dung nhân ái trong quan hệ giữa con người với con người, con người với tổ chức, con người với công việc” – GS, TS Hoàng Chí Bảo nhấn mạnh.

GS, TSKH Vũ Minh Giang: Nhân dân là thuộc tính của Công an Cách mạng

 GS, TS Vũ Minh Giang dẫn câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Công an của ta là CAND”; khẳng định câu nói này giản dị nhưng hàm chứa những ý tưởng hết sức sâu xa. “Đây là một cách nói dân gian ý nghĩa nhân dân là thuộc tính của Công an chúng ta. Ý nghĩa sâu xa của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nêu mệnh đề này, càng ngẫm, càng sâu sắc” – GS, TS Vũ Minh Giang nhấn mạnh và khẳng định, Đảng với nhân dân cũng là quan hệ máu thịt, nếu không có lòng tin của nhân dân, không có lực lượng nhân dân thì Đảng rất khó tồn tại. 

GS, TS Vũ Minh Giang kể về chuyến đi khảo sát một số nước Đông Nam Á, ông quan tâm Đảng Cộng sản Malaysia rất mạnh nhưng cuối cùng lại phải giải thể, đi tới thoả ước triệt tiêu lực lượng vũ trang vì Đảng Cộng sản Malaysia mất sự ủng hộ của nhân dân.

Điều thứ 2, GS, TS Vũ Minh Giang nói đến ngày truyền thống CAND (ngày 19/8 và cho biết, nếu nhìn vào chiều sâu của văn hoá thì tính chất nhân dân đối với lực lượng vũ trang đối với đất nước ta có chiều sâu văn hoá và lịch sử truyền thống oai hùng trong sự nghiệp đấu tranh gìn giữ đất nước với những chiến công hiển hách trong sự nghiệp chống ngoại xâm. 

Ông cũng lấy ví dụ 2 trang lịch sử đen tối của dân tộc ta đó là triều Hồ và triều Nguyễn đều có quân đội rất hùng mạnh, thậm chí triều Hồ còn chế tạo ra vũ khí mạnh hơn nhà Minh nhưng cuối cùng đều bị thất bại thảm hại đều là do không có nhân dân ủng hộ. Ông cũng nhấn mạnh đến chiến thắng vang dội của triều Trần trong bảo vệ đất nước, đánh giặc ngoại xâm vì có nhân dân ủng hộ, che chở; đồng thời khẳng định lực lượng CAND nói riêng, lực lượng vũ trang nói chung gắn bó với nhân dân có chiều dài, chiều sâu lịch sử.

“Sau khi Cách mạng thành công, CAND chúng ta ra đời trong hoàn cảnh bí mật thì tính chất nhân dân còn tăng lên gấp bội” – GS, TS Vũ Minh Giang cho biết và khẳng định từ nhân dân mà ra không chỉ che chở đùm bọc mà còn tham gia vào công tác, nhiệm vụ của Công an. Hầu như các vụ án đều có sự tham gia của nhân dân ở mức này, mức khác... chính vì vậy nhân dân với Công an, Công an với nhân dân là quan hệ máu thịt, sinh tử.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT