Hội thảo khoa học - thực tiễn "CAND với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII"
Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu tham dự Hội thảo

Tham dự Hội thảo có gần 300 đại biểu là đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan, ban, ngành Trung ương, địa phương; các tướng lĩnh, sĩ quan, lãnh đạo cấp cao Quân đội nhân dân và CAND; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy các đơn vị, địa phương; các học viện, trường CAND...

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Chính trị CAND phát biểu khai mạc Hội thảo, nêu rõ: Việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII là đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và là khâu đột phá trong công tác xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay.

Là lực lượng vũ trang nhân dân “tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Đảng và Nhà nước”, trước yêu cầu, nhiệm vụ của tình hình mới, để hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, lực lượng CAND phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Toàn cảnh Hội thảo

Trong đó, yêu cầu các cấp ủy đảng, Công an các đơn vị, địa phương và mỗi CBCS CAND phải nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về tình hình, nguyên nhân, nhận diện dấu hiệu suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và trong hệ thống chính trị, quần chúng nhân dân;

Qua đó từng lãnh đạo, chỉ huy, CBCS đối chiếu với bản thân để tự soi mình, tự sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể song cũng đề cao tinh thần, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam và Thiếu tướng Trần Vi Dân điều hành thảo luận tại Hội thảo.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh việc chấp hành pháp luật, điều lệnh, ý thức tổ chức kỷ luật trong CAND gắn với việc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, các phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, hướng tới mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh cả về tư tưởng chính trị, tổ chức và đạo đức.

Trong bất cứ hoàn cảnh, tình huống nào, lực lượng CAND Việt Nam phải luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Thanh Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Tại Hội thảo, dưới sự chủ trì điều hành thảo luận của các đồng chí: Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, Trung tướng Nguyễn Thanh Nam và Thiếu tướng Trần Vi Dân, Tổng Biên tập Tạp chí CAND, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, dưới góc độ tiếp cận khoa học lịch sử, cụ thể, hệ thống để phân tích, đánh giá một cách sâu sắc, toàn diện các vấn đề có liên quan.

Theo đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận khái quát quan điểm chỉ đạo của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng của Đảng ta qua các thời kỳ cách mạng; đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong lực lượng CAND; phân tích, làm rõ tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, trong đó có CBCS CAND. Từ đó, quán triệt, nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tại Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng.

Khẳng định và phân tích, làm rõ hơn vai trò tiên phong, gương mẫu đi đầu của lực lượng CAND trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó, tập trung phân tích, làm rõ sự cần thiết, tính tất yếu, khách quan của việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng CAND, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong CAND; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần làm trong sạch hệ thống chính trị; bảo vệ chế độ, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân...

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tạp chí CAND - Thường trực Hội thảo đã nhận được hơn 60 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong và ngoài lực lượng CAND, đã hoàn thành biên tập, chỉnh sửa các báo cáo để in Kỷ yếu Hội thảo.

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, sự thành công tốt đẹp của Hội thảo đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học, thực tiễn về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong lực lượng CAND, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời, đánh giá cao những ý kiến đóng góp về mặt lý luận của các nhà nghiên cứu, các đại biểu đã tham dự Hội thảo và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp của các đồng chí trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại hội nghị

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, những vấn đề đặt ra trong Hội thảo đã được các đại biểu tham dự thống nhất việc nhận thức về mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong giai đoạn hiện nay, nhất là đối với lực lượng CAND; những vấn đề tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết và nhận diện đúng về 27 biểu hiện suy thoái...

Các đại biểu dự Hội thảo cũng đã đưa ra được những cách làm hay, mô hình tốt về “tự soi”, “tự sửa” cần phải làm như thế nào? Vấn đề gương mẫu, trách nhiệm của Bí thư cấp ủy và Thủ trưởng các đơn vị trong lời nói và hành động thực tế. Đặc biệt, ở một số địa phương đã sử dụng những cách làm hay như ghi Sổ vàng thi đua, làm theo lời Bác, ghi Sổ Nhật ký, phong trào "Tự quản" (Quản quan hệ, Quản thời gian, Quản công việc) hay phong trào "Bốn tốt" đơn giản, dễ nhớ (Dạy tốt, Học tốt, Rèn luyện tốt và Phục vụ tốt) ở các học viện, trường CAND; vai trò giám sát, cam kết thực hiện nghiêm túc Nghị quyết...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, yêu cầu của Trung ương đặt ra đối với với lực lượng CAND phải “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72 được tổ chức tại Hà Nội vào tháng 12 năm 2016, yêu cầu lực lượng CAND phải thực sự là "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ; chủ động tham mưu, đề xuất, xung kích trên mặt trận đảm bảo an ninh, trật tự, trật tự, an toàn xã hội...

Để sử dụng có hiệu quả những kết quả của Hội thảo, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Tạp chí CAND- cơ quan Thường trực Hội thảo cần phối hợp với các đơn vị có liên quan tập hợp, xây dựng báo cáo kết quả Hội thảo theo chủ đề mà Hội thảo đề cập để báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII trong toàn lực lượng CAND; phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài lực lượng Công an lựa chọn những tham luận khoa học có chất lượng để đăng tải công khai, rộng rãi phục vụ cho công tác tuyên truyền, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND vững mạnh; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của CAND trong bảo vệ đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước...

TS Nhị Lê, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản: Đạo đức của cán bộ, đảng viên gồm 10 nhân tố hợp thành
Đạo đức của Đảng ta là đạo đức cách mạng, nói cách khác là đạo đức chính trị của Đảng. Đó là đạo đức mang bản chất giai cấp công nhân, phát triển trên nền móng đạo đức dân tộc Việt Nam từ truyền thống tới hiện đại, phù hợp đạo đức nhân loại. Nó chi phối toàn bộ hoạt động, mục tiêu, lý tưởng chính trị và phẩm chất chính trị của Đảng nói chung, mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng nói riêng. Xây dựng Đảng về đạo đức tự nó trở nên hết sức quan trọng, xét cả trên phương diện lý luận và thực tiễn. Đạo đức của cán bộ, đảng viên gồm 10 nhân tố hợp thành, trong đó phải: Tiên phong, trách nhiệm với tổ chức, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với chính mình, trung trực, tín nghĩa, tình thương, liêm sỉ, tiết kiệm, trong sạch và tề gia...

Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát: Yếu tố cơ bản, nền tảng, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng là bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng
Một trong những yếu tố cơ bản, nền tảng, quyết định sự lớn mạnh, trưởng thành của lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng là bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng. Chính vì vậy, công tác giáo dục, bồi dưỡng, xây dựng và tăng cường bản lĩnh chính trị đã trở thành nội dung trọng tâm, xuyên suốt của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là mục tiêu giáo dục, rèn luyện cho cán bộ, chiến sĩ, đồng thời là nền tảng để nâng cao sức chiến đấu, chất lượng các mặt công tác của lực lượng CSND trong tình hình hiện nay. Điều này cũng đã được khẳng định và nhấn mạnh trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã quán triệt đến cán bộ chiến sĩ sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương với tinh thần triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt trong công tác xây dựng Đảng, coi đây là dịp để xây dựng lực lượng CAND nói chung và lực lượng CSND nói riêng thực sự trong sạch, vững mạnh.

Trung tướng, TS. Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND: Góp phần đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái đạo đức, lối sống trong thanh niên CAND hiện nay
Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, xác định rõ tính chất nguy hiểm của sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS), đoàn viên thanh niên, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, các cấp bộ đoàn cần đặc biệt quan tâm tới việc đấu tranh đẩy lùi hiện tượng này trong tuổi trẻ CAND thông qua một số giải pháp như: Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt nghiêm túc nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII theo hướng nắm bắt tinh thần, nội dung cốt lõi, cụ thể hóa vào điều kiện thực tiễn của từng đơn vị; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho thanh niên ngay tại đơn vị, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, xây dựng đơn vị văn hóa, chấp hành nghiêm điều lệnh…
 
Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật: Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình người lính làm công tác hậu cần, kỹ thuật CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ
Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII đi vào thực chất, có hiệu quả hơn nữa, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục HC-KT tập trung chỉ đạo các cấp ủy đảng, thủ trưởng đơn vị tiếp tục bám sát và tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động năm 2017 của lực lượng CAND “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác, xây dựng hình người cán bộ, đảng viên, chiến sĩ làm công tác hậu cần, kỹ thuật CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và phòng chống tham nhũng, lãng phí để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời, không để vi phạm, gây thất thoát, lãng phí ngân sách nhà nước…

Trung tướng, TS Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an: Công tác tham mưu góp phần triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Trong quá trình triển khai, Tham mưu CAND đã bám sát nội dung và mục tiêu, yêu cầu nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy Công an các cấp tổ chức phổ biến, quán triệt Nghị quyết nghiêm túc, chất lượng tới từng đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, ban hành nhiều văn bản nhằm cụ thể hóa các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết; chủ động tham mưu với cấp ủy Công an các cấp chỉ đạo việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị; chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục theo lộ trình. Sau kiểm điểm, đã tham mưu thực hiện tốt chức năng kiểm tra, đôn đốc, khẩn trương có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm…

Thời gian tới, công tác tham mưu CAND sẽ tập trung tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp cụ thể hóa bằng những việc làm thể hiện tinh thần “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết và chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động đã đề ra, để Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp đề xuất với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp đồng bộ trên các lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, an ninh trật tự...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05
Với phương châm thực hiện nghiêm túc “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau, thời gian tới, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp để phấn đấu là đơn vị dẫn đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra “Hết lòng, hết sức xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững toàn diện, thực sự là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Nghệ An vững bước tiến lên chính quy hơn, tận tụy hơn, lễ phép hơn, quyết liệt hơn, uy tín hơn”…

Anh Hiếu - Xuân Trường
Nguồn: Báo Công an nhân dân điện tử

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT