Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Công an Trung ương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh
Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII là sự kiện chính trị trọng đại của toàn lực lượng, là dấu mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định sự đoàn kết, thống nhất, bản lĩnh chính trị, truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) qua hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Kết quả và sự thành công của Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội; đóng góp vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015- 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020- 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW nhiệm kỳ 2015 - 2020; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ CATW dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng qua 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội và nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đất nước đang tiếp tục phát triển nhanh, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, đạt nhiều kết quả nổi bật, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chế độ. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; uy tín, tiềm lực và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. Đặc biệt, trong năm 2020, đại dịch Covid-19 tác động lớn đến nước ta, trên toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội, gây nhiều khó khăn, thách thức. Song dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; sự quản lý, điều hành quyết liệt, nhạy bén của Chính phủ; sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và toàn dân, Việt Nam đã kiểm soát tốt, chặt chẽ đại dịch Covid-19, duy trì đất nước, xã hội trong “trạng thái bình thường mới”, kiên định thực hiện “mục tiêu kép”, từng bước phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại…

Các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Các lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ CATW lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội được tiến hành theo phương châm: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, với chủ đề: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu đến năm 2030 tinh nhuệ, hiện đại; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT