Những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2017

Qua theo dõi, Cơ quan tham mưu, tổng hợp của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác bảo đảm ANTT khẳng định: Năm 2017, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân; với quyết tâm chính trị rất cao, với sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng Công an nhân dân (CAND) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Những kết quả, thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2017 thể hiện trên 09 mặt công tác sau:

Một là, năm 2017, lực lượng CAND đã thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về ổn định chính trị, phát triển kinh tế, mở rộng đối ngoại. Cụ thể đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 12 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế. Tham mưu Chính phủ chỉ đạo tái cơ cấu nền kinh tế, cổ phần hóa các doanh nghiệp, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội, bảo đảm ANTT. Tham mưu với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT.

Hai là, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Đỉnh cao là bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ cấp cao APEC, góp phần vào thành công chung của năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bạn bè quốc tế ghi nhận đánh giá cao.

 Ba là, chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra; không để bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa, tạo môi trường an ninh, an toàn phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Lực lượng Công an đã chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Triển khai thực hiện nhiều giải pháp để giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội và an ninh tại các địa bàn chiến lược Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Bốn là, công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra; điều tra, khám phá nhanh các vụ trọng án, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực. Mở các cao điểm tấn công trấn áp truy nã tội phạm theo chuyên đề, lĩnh vực, địa bàn; tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động với tính chất lưu manh, côn đồ, sử dụng vũ khí, hung khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em. Do triển khai quyết liệt các biện pháp nên tội phạm được kiềm chế (giảm 3,02%); điều tra, khám phá phạm pháp hình sự đạt tỷ lệ cao (80,41%), cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 10,41%. Phát hiện, xử lý 17.159 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (nhiều hơn 336 vụ); 185 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ; 3.945 vụ buôn lậu (nhiều hơn 626 vụ); 604 vụ trốn thuế; 19.397 vi phạm pháp luật về môi trường (nhiều hơn 1.757 vụ). Bắt giữ 21.471 vụ phạm tội ma túy với 32.950 đối tượng (nhiều hơn 2.717 vụ, 3.949 đối tượng so với năm 2016).

Năm là, chú trọng nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, quản lý người nước ngoài; quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, do vậy, trật tự, an toàn giao thông đã có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 03 tiêu chí (giảm 6,32% số vụ, giảm 4,33% số người chết và giảm 10,81% số người bị thương so với năm 2016); công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn được tăng cường. Công tác thi hành án hình sự và tạm giữ, tạm giam được tập trung, qua đó đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội.

Sáu là, công tác pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp đạt nhiều kết quả quan trọng. Bộ Công an đã tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về ANTT, nhất là chỉ đạo xây dựng hoàn thiện Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự năm 2015. Chú trọng công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính trong CAND, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, người dân.

Bảy là, công tác phối hợp giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã có những đổi mới và đạt hiệu quả hơn. Thông qua công tác phối hợp và công tác phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã góp phần giải quyết ổn định nhiều vụ việc phức tạp về ANTT ngay từ đầu và tại cơ sở.

Tám là, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã có nhiều chủ trương, biện pháp quan trọng trong xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chỉ đạo xây dựng Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” gắn với tinh giản biên chế, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, chấp hành điều lệnh CAND. Trong công tác, chiến đấu, đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có 109.206 tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng.

Chín là, công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy tiếp tục được cải tiến, đổi mới theo hướng bám sát thực tiễn, sâu sát cơ sở; công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế; công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận, thanh tra, cơ yếu được đẩy mạnh và đạt kết quả thiết thực. Các lĩnh vực công tác tài chính, kế hoạch đầu tư, hậu cần - kỹ thuật đã bám sát yêu cầu nhiệm vụ; thực hiện theo phương châm “chủ động đảm bảo, hiệu quả, tiết kiệm”.

Có thể khẳng định, năm 2017 lực lượng CAND đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an, đạt và vượt các chỉ tiêu Quốc hội đề ra, không để bị động, bất ngờ; không để hình thành, công khai tổ chức chính trị đối lập trong nội địa. Giữ vững thế chủ động chiến lược, bảo đảm ANTT, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng - năm bản lề tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Các thế lực thù địch vẫn tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, khủng bố, an ninh mạng... tiếp tục đặt ra thách thức đối với sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Tình hình tội phạm có xu hướng phức tạp với tính chất manh động, nghiêm trọng hơn; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nguy hiểm hơn.

Để bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự, an toàn xã hội trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Lực lượng CAND tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả, thành tích đạt được, không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần tích cực bảo vệ độc lập, chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, tạo môi hòa bình, an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước...


Thiếu tướng Lương Tam Quang

Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT