Sửa quy định về quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Theo Điều 1 của dự thảo Thông tư này đã nêu rõ những điểm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2018/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Trong đó, bổ sung vào Điều 22 của Thông tư số 16/2018/TT-BCA về trách nhiệm của Cục Công nghiệp an ninh, như sau:

3. Cục Công nghiệp an ninh có trách nhiệm:

a) Tổ chức nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

b) Chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam lĩnh vực an ninh đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân sản xuất.

Dự thảo thay thế Phụ lục 1 danh mục vũ khí thể thao, Phụ lục 2 danh mục công cụ hỗ trợ quy định tại khoản 1 Điều 4 Thông tư số 16/2018/TT-BCA bằng Phụ lục I danh mục vũ khí thể thao, Phụ lục II danh mục công cụ hỗ trợ ban hành kèm theo Thông tư này.

Bên cạnh đó, dự thảo bổ sung nội dung: Cục Công nghiệp an ninh có trách nhiệm tổ chức nghiên cứu, sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để phục vụ công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

Đồng thời chủ trì nghiên cứu, xây dựng trình Bộ trưởng phê duyệt và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các tiêu chuẩn định mức kinh tế - kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam lĩnh vực an ninh đối với các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ do các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân sản xuất.

Toàn văn dự thảo Thông tư và 02 phụ lục về Danh mục vũ khí thể thao và Danh mục công cụ hỗ trợ được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến góp ý của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày 21/05/2019 đến 21/07/2019.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT