Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Sau 05 năm triển khai thực hiện, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ nét. Cấp ủy, lãnh đạo các cấp đã quan tâm chỉ đạo, đưa vào nghị quyết, chương trình công tác hằng năm nhiều biện pháp xây dựng môi trường văn hóa và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Nội dung, nhiệm vụ thực hiện phong trào được triển khai sâu rộng; chú trọng xây dựng người cán bộ, chiến sỹ CAND vững vàng về chính trị, tư tưởng, có đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, vì nhân dân phục vụ. Hoạt động sáng tác văn học, nghệ thuật trong CAND có nhiều tác phẩm, đề tài có giá trị về nội dung tư tưởng, nghệ thuật; phong trào văn nghệ quần chúng trong CAND phát triển sâu rộng. Cơ sở vật chất, hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở được đầu tư, phát huy hiệu quả, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa, xây dựng đời sống tinh thần của cán bộ, chiến sỹ. 

Qua thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cùng với các phong trào thi đua, cuộc vận động trong CAND đã tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp và cán bộ, chiến sỹ trong việc xây dựng văn hóa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND; góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, thẳng thắn đánh giá toàn diện kết quả triển khai thực hiện phong trào; chỉ ra những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; đưa ra bài học kinh nghiệm và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong CAND từ nay đến hết năm 2020 và những năm tiếp theo.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận, biểu dương các điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” trong 05 năm qua.

Thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND” gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động do Trung ương, Bộ Công an và địa phương phát động. Nghiên cứu vận dụng những bài học kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện phong trào. Cụ thể hóa các tiêu chuẩn thực hiện phong trào và xây dựng đơn vị đạt chuẩn danh hiệu gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc trưng của các đơn vị, địa phương hoặc hệ lực lượng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí, xuất bản trong công tác thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển văn hóa, thực hiện phong trào và xây dựng “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”. Xây dựng, hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa trong CAND; kiện toàn tổ chức các đơn vị, cán bộ chuyên trách làm công tác văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sỹ…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu, Tổng cục Chính trị CAND tiếp thu các ý kiến tham luận tại Hội nghị, hoàn chỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đồng thời, bổ sung các giải pháp, nhiệm vụ, những việc cần làm ngay để nâng cao hiệu quả thực hiện phong trào trong thời gian tới./.

 

Nguyễn Hương

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an


Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT